Mga Palatandaang Tumakas sa Israel

______________________________________________________________

Lungsod ng Jerusalem, Israel

______________________________________________________________

Ang mga Judio ay dapat maging handang lisanin kaagad ang Israel nang palibutan ng mga hukbo ng propeta ang Jerusalem, at ang karumal-dumal na kapanglawan ay nakaupo sa Templo. Ang pagsalakay at trabaho ng Israel ng alyansa ng mga bansang Antikristo, ang Hayop, ay isang mahalagang pangyayaring magaganap 31/2 taon bago bumalik si Kristo. Sa gayon ay mararanasan ng Israel ang isa sa mga pinaka-kakila-kilabot at nakapangingilabot na panahon sa kasaysayan.

Mga 31/2 taon bago bumalik si Kristo, ang mga Judio at ang mga hinirang ng Diyos sa Israel ay bibigyan ng dalawang napakalinaw na palatandaan na ang pagsalakay at trabaho ng Israel ay napakaliit. Dapat silang agad tumakas upang mabuhay at makatakas sa pagkabihag.

“Ngunit kapag nakita ninyong napaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, at pagkatapos ay natanto ninyo na malapit na ang kanyang kapanglawan. Pagkatapos yaong mga nasa Judea ay kinakailangang tumakas patungo sa mga bundok, at yaong mga nasa gitna ng lunsod ay kinakailangang umalis, at yaong mga nasa bansa ay hindi kailangang pumasok sa lunsod; sapagkat ito ay mga araw ng paghihiganti, upang ang lahat ng bagay na nasusulat ay matupad.  Sa aba sa mga buntis at sa mga taong nursing sanggol sa mga araw na iyon; sapagkat magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupain at poot sa mga taong ito.”  (Lucas 21:20-23)

Ang kasunduan ay gagawin sa pagitan ng Hayop at israelis upang garantiyahan ang kanilang proteksyon, at ang Gitnang Silangan ay magkakaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa loob ng maikling panahon sa pagitan ng mga Judio at Arabs. Ang mga Judio ay magtatayo ng templo sa Jerusalem sa panahong ito upang sambahin ang kanilang Diyos at institute ng isang sistemang pang-aalay.  Malaki ang magiging epekto ng pulitika, dahil sasambahin ng mga Judio ang tanging tunay na Diyos, at ang kanilang mga kapitbahay ay magiging napakalungkot at maghahangad na wasakin ang templo.

Ang mga bansa sa hilaga at timog ng Israel ay magbabantang baliin ang kanilang kapayapaan sa Israel. Ang hari ng hilaga na siyang anti-Antichrist, ang pinuno ng Hayop, ay lilipat laban sa Egipto upang parangalan ang kapayapaan. Ang Egipto ay madudurog kasama ang ilang iba pang bansang Islamiko sa lugar na iyon, ngunit ang mga sinaunang bansa nina Amon at Moab, ay tatakas at poprotektahan ang mga Judio na tumakas mula sa Israel. (Isaias 16:1-5)

“Sa huli ang hari ng South ay makikipagtulungan sa kanya, at ang hari ng North ay bagyo laban sa kanya na may mga karo, na may mga kabayo at ng maraming sasakyang-dagat; at siya ay papasok sa mga bansa, dadaloy sila at daraanan. Papasok din Siya sa Magandang Lupain, at maraming bansa ang babagsak; subalit ang mga ito ay maliligtas mula sa kanyang kamay: Edom, Moab at sa halos lahat ng anak na lalaki ni Ammon.  Pagkatapos ay iuunat niya ang kanyang kamay laban sa iba pang mga bansa, at hindi makatatakas ang lupain ng Egipto. Subalit siya ay magtatamo ng kontrol sa mga natatagong kayamanan ng ginto at pilak at sa lahat ng mahalagang bagay ng Egipto; at susundan nina Libyans at Ethiopians ang kanyang mga anghel.  Ngunit ang mga alingawngaw mula sa Silangan at mula sa Hilaga ay magagambala sa kanya, at siya ay hahayo nang may malaking poot upang wasakin at lipulin ang marami. Titipunin niya ang mga tolda ng kanyang maharlikang pabilyon sa pagitan ng mga dagat at ng magandang Banal na Bundok; gayunman siya ay paparito sa kanyang wakas, at walang sinuman ang tutulong sa kanya.” (Daniel 11:40-45)

Bagama’t dumadaluyong ang hukbo ng mga Anti-Kristiyano sa Hilagang Africa, ang mga bansang Islamiko sa hilaga at silangan, tulad ng Iran, Iraq, Lebanon, at Syria, ay magpapahiwatig na babaliin nila ang kanilang kapayapaan sa Israel. Ipadadala ng Hayop ang hukbo nito sa Israel sa ilalim ng pagprotekta sa Israel mula sa pagsalakay.  Tatanggapin ng Israel ang proteksyon ng Hayop na nakadarama ng seguridad mula sa pagsalakay ng kanilang mga kapitbahay.  Ang layunin ng Antichrist ay mas makasalanan dahil balak niyang salakayin, wasakin at alisin ang Israel bilang balakid sa kanyang plano ng mundo.

“Samakatwid, kapag nakita ninyo ang KARUMAL-DUMAL NA PAGKAWASAK na binanggit sa pamamagitan ni Daniel na propeta, nakatayo sa banal na lugar (hayaang maunawaan ng mambabasa), kung gayon ang mga nasa Judea ay kailangang tumakas patungo sa kabundukan. Kahit sino ay sa bahay ay hindi dapat bumaba upang makuha ang mga bagay na sa kanyang bahay. Kahit sino ay sa bukid ay hindi dapat bumalik upang makuha ang kanyang balabal.” (Mateo 24:15-18)

“Huwag kayong linlangin sa anumang paraan, sapagkat hindi ito darating maliban kung dumating muna ang Apostasiya, at ang taong walang batas ay inihahayag, ang anak ng pagkawasak, na sumasalungat at nagpapadakila sa kanyang sarili nang higit sa lahat na tinatawag na Diyos o bagay ng pagsamba, upang dalhin niya ang kanyang upuan sa templo ng Diyos, na nagpapakita ng kanyang sarili bilang Diyos.”  (2 Mga Taga Tesalonica 2:3-4)

Ang anak na lalaki ng pagkawasak at ang mapangwasak na karumal-dumal na karumal-dumal na gawain ay ang Antikristo na maglalaan ng templo at uupo roon bilang pagtanggi sa tunay na Diyos. Tatangkain ng Antichrist na patunayan sa mundo na siya ay tunay na diyos, at ang tunay na Diyos ay mali.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.