Armagedon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang labanan sa Armagedon ay magwawakas sa pagsalakay ni Satanas sa bayan ng Diyos.

“Sapagka’t ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa mga pinuno ng sanglibutan sa kasalukuyang kadilimang ito, sa masasamang espiritu sa langit.” (Efeso 6:12)

Ang labanan ang magiging huling paghaharap sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, at ang larangan ng digmaan ay nakapalibot sa sinaunang lungsod ng Megiddo, Israel. Si Kristo ay babalik nang palihim upang ikalat ang mga hukbong natipon para sa digmaan at itatag ang Kanyang kapangyarihan.

“Pagkatapos ay tinipon nila ang mga hari sa lugar na tinatawag na Armagedon sa Hebreo.” (Apocalipsis 16:16)

Si Kristo ay mananalo at maghahari sa Lupa! Bubuhayin Niya ang mga patay, pag-isahin ang lahat ng mga banal sa Langit, babaguhin ang mga sistemang moral at politikal, at pag-iisa ang Kanyang mga hinirang sa katotohanan at pagsamba sa Templo ng Jerusalem.

“Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa; sa araw na iyon ay mag-iisa ang Panginoon, at ang pangalan ng Panginoon ay iisa.” (Zacarias 14:9)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.