Ang Propesiya ng Huling Papa

__________________________________________________________

Maraming tao ang naniniwala sa propesiya ni Saint Malichy, na hindi kailanman tinanggihan ng Holy See. Inihula ng propesiya ang mga papa mula kay Celestine II noong 1143 hanggang kay Benedict XVI noong 2005.

Ang Our Lady of Garabandal, Espanya, mula 1961 hanggang 1965 ay tinukoy ang mga papa ng Ang Katapusan ng Panahon. Papa Benedict XVI ang mauuna, at Papa Pedro II ang huli.

Binanggit ni San Malachy Petrus Romanus (Peter the Roman) ang huling papa na “magpapakain sa kanyang mga tupa sa maraming kapighatian” at sa mga araw ng “huling pag-uusig” bago bumaba ang “kakila-kilabot na Hukom”. Ang Propesiya kaya namumuhunan ang pangalan ng “Pedro II” na may isang apocalyptic konotasyon.

__________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.