Papa Pedro II Malapit na

______________________________________________________________

Iniulat ni Pedro Regis ang Mahal na Ina na nagsasabing:

Dumating na ang panahon ng malaking kapighatian. Ang Simbahan ay mabubuhay sa mga sandali ng matinding paghihirap at ang mga tapat na tao ay iiyak at mananaghoy. Iluhod ang iyong mga tuhod sa panalangin upang magkaroon ng lakas ng loob ni Juan Bautista. Ipagtanggol nang walang takot ang tunay na doktrina. Anuman ang mangyari, huwag hayaang mapatay ang alab ng iyong pananampalataya sa loob mo. Hindi pababayaan ng aking Hesus ang Kanyang Simbahan. Ang Krus ay magiging mabigat at maraming itinalagang kaluluwa ang magdaranas ng kamatayan, ngunit sa biyaya ng aking Hesus, isang taong may pananampalataya ay lalabas na magdadala sa simbahan sa kanyang huling tagumpay. Lahat ng ipinahayag ko sa inyo noong nakaraan ay mangyayari, ngunit sa wakas ay darating sa mga hinirang ang isang dakila at masayang tagumpay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.