Paglaya ng Maliit Pebble

______________________________________________________________

MENSAHE NA IBINIGAY NG WALANG HANGGANG AMA SA MUNTING BUTIL

IKA-27 MARSO 2018

AMA NA WALANG HANGGAN: “Aking minamahal na anak, anak ng Aking Puso: Ako ay nagdadalamhati para sa iyong bansa, Australia, dahil itinanggi nito ang mga Kautusan ng kanilang Diyos. Ibinigay Ko ang Sampung Utos kay Moises at sa Aking mga tao upang mapaglabanan ang lahat ng bagay hanggang sa katapusan ng panahon, na mangyayari ngayon, dahil ang Aking Kamay ay bumagsak na ngayon. Malapit nang mawala ang mundo.”

“Ang Aking munting Propeta, ang Munting Bato ng Aking Puso, ay labis na pinag-usig ng marami, gaya ng Aking Pinakamamahal na Anak. Dapat ko bang manood muli habang inaakusahan nila siya ng maraming bagay na wala doon? Kawawa naman ang mga taong ito! Ngunit, Aking mga anak, hinihiling Ko na ipagdasal ninyo sila, sapagkat sila ay Aking mga anak pa rin, kahit na sinasaktan nila Ako nang gayon.”

“Ngayon hinihiling ko sa iyo, Aking munting anak, na sabihin sa mga Pulitiko: Ano ang nagawa mo, sa pagpasa ng Batas gaya ng “Same Sex Marriage”? Ito ay isang kasuklamsuklam sa Akin, Aking mga anak.”

“Nilikha Ko muna ang tao at pagkatapos ay si Eva bilang isang katulong ng tao at pagkatapos ay sinabi sa kanila na pumunta at magparami. Ngunit sinabi mong “Hindi” sa Akin, na iyong Diyos.

“Hindi lamang ang Australia, kundi pati na rin ang maraming iba pang mga bansa na nakagawa ng mga katulad na bagay.”

“Makikita mo ang Poot ng Diyos at baka saka ka lumuhod at sasamba sa iyong Diyos.”

“Alam ko, mahal na anak, naging mahirap ito para sa iyo at sa Aking pinakamamahal na anak na lalaki, si William, ngunit sa lalong madaling panahon ay mapapalaya siya mula sa mga kapangyarihang iyon.”

“Pinagpala ko kayong dalawa: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal Espiritu. Amen. +++

Ang iyong Amang Walang Hanggan, na may labis na Pagmamahal.

______________________________________________________________

Ang Eternal na Ama ay nakipag-usap sa sangkatauhan sa pamamagitan ng isang Propetisa ng Australia. Ang mga piling tao ng Australia ay lumaban sa Diyos, nagdulot ng matinding pag-uusig at nagsapanganib kay William Costellia, Ang Munting Pebble na pinahiran ng Diyos, na mamumuno sa Nalalabi Simbahan ni Hesukristo bilang Papa Pedro II. Ang Amang Walang Hanggan ay magbibigay-katuwiran sa kanya at hihilingin sa atin na ipagdasal ang kanyang mga kalaban dahil si Hesus ay naparito sa mundo upang makinabang ang kaligtasan ng lahat. Nais ng Diyos na iligtas ang lahat ng Kanyang mga anak.

Makikipagtulungan ang Munting Pebble sa Mahal na Ina para durugin ang ulo ng ahas at i-renew ang Nalalabi Simbahang Katoliko. Mabilis na tumatakbo ang oras, kaya’t humanap ng Pagbabalik-loob, Pagsisisi at Panalangin upang maihanda ang iyong Pag-iilaw ng Konsensya.

Ang Makapangyarihang Ama ay nagpapatunay na ang Ikalawang Pagdating ni Kristo ay malapit na at ang Kanyang paghamak sa “Parehong Kasarian Kasal,” dahil ginawa Niya sina Adan at Eva sa halip na sina Adan at Steve.

______________________________________________________________This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.