Pornograpikong Sakuna

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Sinabi ni Jesus, “Aking mga tao, nakikita ninyo ang pornograpiya sa mga magasin, sa internet, at mga prostitusyon, at nagtataka kayo kung bakit ginahasa at pinapatay ang mga babae. Ginagamit ng mga demonyo ang kahinaan sa sekso ng mga tao para tuksuhin sila sa pakikiapid, pangangalunya, prostitusyon, at panggagahasa. Sapat na masamang mangyari ang panggagahasa, ngunit pagkatapos ay pinapatay ng masasamang lalaki ang mga babae, at ang mga babae ay gumagamit ng aborsyon at mga tabletas para patayin ang Aking maliliit na bata. Pinagsasama-sama mo ang isang kasalanan sa isang mas masamang kasalanan. Kapag nakita mo ang kasamaang ito, alam mo kung bakit hindi Ko mapigilan ang Aking kamay ng hustisya laban sa iyong masamang lipunan. Ang America ay nabigyan ng pagkakataon ng iyong kalayaan, ngunit sa iyong pang-aabuso, ang iyong kalayaan ay aalisin sa pamamagitan ng batas militar. Ipanalangin na ang mga mahihirap na makasalanan ay magbalik-loob.”

______________________________________________________________

Ang makasalanang tanikala ng pornograpiya ay sakuna . . . Ang pornograpiya ay isang Troy Kabayo na nagbubunga ng maraming kasalanang seksuwal, tulad ng pakikiapid, panggagahasa at pangangalunya, at ginagawang imburnal ng kasamaan ang Amerika.

Nilagdaan ni Pangulong Obama ang isang utos ng nakatataas noong Hulyo 1, 2016, upang payagan ang batas militar.

______________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.