Pornograpikong Sakuna

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Sinabi ni Jesus, “Aking mga tao, nakikita ninyo ang pornograpiya sa mga magasin, internet at mga pelikula, at nagtataka kayo kung bakit ginahasa at pinapatay ang mga babae. Ginagamit ng mga demonyo ang seksuwal na kahinaan ng mga tao para akayin sila sa pakikiapid, pangangalunya, prostitusyon, at panggagahasa. Ang mga masasamang lalaki ay pumapatay ng mga babae, at sila ay gumagamit ng aborsyon at mga tabletas para patayin ang Aking maliliit na bata.

Lumilikha ang mga tao ng pornograpikong sakuna, at hindi Ko mapanghawakan ang Aking katarungan laban sa gayong masamang lipunan. Inaabuso ng America ang kalayaan, kaya maaaring tanggihan ito sa pamamagitan ng batas militar. Ipagdasal ang pagbabagong loob ng Amerika.”

Ang pornograpiya ay nag-uudyok ng maraming mga kasalanang seksuwal, tulad ng pakikiapid, panggagahasa at pangangalunya, at ginagawang isang cesspool ng kasamaan ang Amerika.

______________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.