Ang Kahulugan ng Buhay

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang buhay ay pansamantala at panandalian, at ang kahulugan at layunin nito ay ang paghahanap sa Diyos. “Ano ang pakinabang ng tao sa lahat ng pagpapagal na pinaghirapan niya sa ilalim ng araw?” (Eclesiastes 1:3)

Haharap tayo sa Diyos sa Araw ng Paghuhukom at iiwasan natin ang Impiyerno kung tayo ay nasa State of Grace. Sundin si Kristo, ang iyong Tagapagligtas.

“Sapagka’t gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16)

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na pamagat.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.