Sister Faustina: Ang Mapagpakumbaba na Instrumento

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Si Sister Faustina ay isang batang madre sa isang kumbento ng Mga Ate ng Awa sa Poland noong dekada ng 1930. Siya ay nagmula sa isang napakahirap na pamilya na nahirapan sa kanilang maliit na sakahan noong Unang Digmaang Pandaigdig. Nag-aral siya sa loob lamang ng tatlong taon, kaya siyaginampanan ang pinakamababang gawain sa kumbento. Gayunpaman, natanggap sya hindi pangkaraniwang mga paghahayag mula kay Kristo, na humiling sa kanya na itala ang mga karanasan sa isang Talaarawan ng Banal na Awa ng Diyos.

Nagsimula ito ng isang mahusay na pagkilos sa Awa ni Kristo, at si Sister Faustina ay palaging paalala na magtiwala sa walang katapusang awa ni Hesus at maging maawain sa iba. Si Papa Juan Pablo II ay nag-canonize sa kanya noong 2000.

Si Saint Faustina, ang pangatlo sa sampung anak, ay isinilang sa Poland noong 1905, at nagsimula sa relihiyosong buhay mga edad 20. Ang kanyang buhay ay isang sakripisyo para sa iba, at sa pagsulat tungkol sa Awa ng Diyos, hinikayat niya ang sangkatauhan na magtiwala sa Kanya at maghanda Ikalawang Pagdating ni Kristo. Sumulat siya lihim na nagdusa hanggang sa kanyang kamatayan mula sa tuberculosis noong 1938.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.