Bagong Langit at Bagong Lupa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Pagkatapos ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at wala nang anumang dagat. Nakita ko ang Banal na Lungsod, ang Bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos, na inihanda tulad ng isang kasintahang babae na maganda ang bihis para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, ‘Narito! Ang tahanan ng Diyos ay nasa gitna na ngayon ng mga tao, at siya ay mananahan kasama nila. Sila ay magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo ay makakasama nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan o pagdadalamhati o pagtangis o pasakit, sapagkat ang lumang ayos ng mga bagay ay lumipas na.’”  (Apocalipsis 21:1-4)

______________________________________________________________

Lilikha ang Diyos ng Bagong Langit at Bagong Lupa sa Ikalawang Pagdating ni Kristo. Ang mga namatay kay Kristo ay mabubuhay sa Bagong Langit sa katawan at kaluluwa at ang mga nabubuhay kay Kristo ay mabubuhay kasama Niya sa Bagong Lupa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.