Luz de Maria, Pebrero 16, 2022

______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

FEBRUARY 16, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Aking minamahal na Bayan, pinagpapala ko kayo.

ANG PUSO KO AY PANATILIIN ANG PATULOY NA PAGHAHANGAD NA MASAMA KA SA AKIN.

Mga anak, nagsasalita ako sa inyo upang palagi ninyong gamitin ang pangmalas: ang kabaliwan ng mga taong may kapangyarihan ay sukdulan.

Hindi nila sinusuri ang mga kahihinatnan, ngunit hinahayaan ang kanilang sarili na kumilos ayon sa salpok upang ang kanilang mga hangarin ay matupad. Ang isang pag-atake sa isang pinuno ay malalaman: isang walang batayan na pag-atake, at ito ay magiging sanhi ng apoy na bumagsak sa lupa.

Mga anak ko:

Sa matinding pagbuga nito ng mga agos ng apoy, ang araw ay maglalabas ng matinding init patungo sa lupa. Makikita mong natuyo ang kalikasan sa gitna ng matinding init. Pakiramdam ng tao ay hindi na kayang manatili sa lupa.

Sa sandaling ito ang kamangmangan ay nauuna sa sangkatauhan, na pinangungunahan ng mga taong nasa makapangyarihang mga kamay, na magpapasuko sa Aking mga anak sa trahedya ng mapaminsalang digmaang pandaigdig.

Mga anak ko:

DAPAT KAYO AY MGA NILALANG NA HANDA NA MAG-convert, NGUNIT NGAYON, BAGO ITO HULI…

Ang kasamaan ay sumisikat; iisipin mo na pinabayaan kita kapag nakita mong tumindig ang iyong mga kapatid laban sa Akin sa sikat ng araw. Ang mga altar sa Aking mga Simbahan ay mawawasak at lahat ng nilalaman nito ay aalisin. (*)

Nais ng sangkatauhan na burahin ang bawat bakas Ko. Hindi ito magtatagumpay – parang mabubuhay ito nang walang hangin. Ito ay magiging panahon ng pasakit at pag-asa, dahil isusugo Ko ang Aking minamahal na si San Miguel Arkanghel, na nagbabantay sa Aking minamahal na Anghel ng Kapayapaan upang alalayan ka ng Aking Salita, upang tawagin ka na patuloy na lumaban hanggang sa nalalapit na pagdating ng Aking Ina na labanan ang kasamaan.

Aking bayan, isaisip ang Aking tapat na si Elias. (I Mga Hari kab. 10, 18 at 20)

MAG-CONVER, IHANDA MO ANG INYONG SARILI! SA BAWAT ISA SA AKING ANAK, MAHALAGA ANG PANANAMPALATAYA, UPANG HINDI NINYO MAGDUDUDA ANG PAGMAMAHAL KO SA AKING BAYAN.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Aking Simbahan.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin: ang lupa ay mayayanig nang malakas.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin at magsisi: aminin ang iyong mga kasalanan at mamuhay sa Biyaya.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin: manatili sa kapayapaan sa iyong mga kapatid.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin: mula sa Kalawakan ay darating ang pagdurusa para sa sangkatauhan.

Maging maingat, Aking mga anak. Lumapit sa Akin, kahit na ang karamihan ng sangkatauhan ay nagpahayag ng sarili laban sa Akin.

Panatilihin ang Pananampalataya: huwag mawala ito kahit isang saglit. Ang pananampalataya ay ginto sa mga puso, isipan at kaisipan ng Aking Sariling. Kung walang Pananampalataya ikaw ay wala: kung walang Pananampalataya ang bawat hangin ay nagpapakilos sa iyo sa isang paraan o sa iba pa.

Pinagpapala Ko kayo, Aking mga tao, pinagpapala Ko kayo, mga anak.

Sumainyo nawa ang Aking Kapayapaan sa bawat isa sa inyo.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(*) Sanggunian sa Oktubre 6, 2017 na mensahe ng Ating Panginoong Hesukristo: Aking Minamahal na Bayan, ang mga labi na taglay ng Aking Simbahan ay kukunin upang lapastanganin ang mga ito. Dahil dito dati ko nang hiniling na ang mga labi ay iligtas at maingat na bantayan mula ngayon, kung hindi ay wala kang bakas ng mga ito.

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Nakikita natin ang kapangyarihan ng mga dakilang kapangyarihan, at gaya ng sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesu-Kristo, kung ano ang mararanasan natin bilang resulta nito ay magiging napakasakit. Ito ang kabaliwan ng kapangyarihan; ito ang mga agarang plano ng mga pinuno ng mundo.

Bilang mga anak ng Diyos dapat tayong manatiling nakatutok sa Kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng umiiral, nang walang tigil na makinabang mula sa pagsulong ng teknolohiya, agham at mga pagtuklas nito sa lahat ng larangan. Totoo rin na sa panahong ito ay nakikita natin kung paano gumagawa ang tao ng pagbabanta gamit ang kapangyarihan ng tinatawag ng Langit na “maling paggamit ng agham”, upang patuloy na mangibabaw sa mga bansa.

Tinatawag tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa pagbabagong loob dahil ito ay kinakailangan – ngayon! Mahirap ang pamumuhay sa bawat araw: tayo ay tinutukso at kinubkob ng mga sugo ng kasamaan, ngunit hindi natin dapat pabayaan ang ating pag-iingat – dapat tayong tumugon sa Diyos Ama ayon sa Kanyang inaasahan.

Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsalita sa akin tungkol sa katapatan ni Elias, tungkol sa kanyang Pananampalataya at sa kanyang katiyakan sa Pangalan ng Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay. At maaari kong muling pagtibayin para sa aking sarili kung bakit si Elijah ay tinawag na Propeta ng Unang Utos – dahil sa kanyang hindi natitinag na Pananampalataya sa Diyos, na sumasamba sa Kanya higit sa lahat ng bagay.

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.