Pakete ng Parabula

______________________________________________________________

Ang talinghaga ay isang makalupang kuwento na may makalangit na kahulugan. Si Jesus ay hindi gumamit ng mga talinghaga noong Kanyang unang ministeryo. Nagsimula siyang magsabi ng mga talinghaga na ikinagulat ng Kanyang mga disipulo, na nagtanong sa Kanya, “Bakit ka nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan ng talinghaga?” (Mateo 13:10) Ipinaliwanag ni Jesus na ang Kaniyang paggamit ng mga talinghaga ay may dobleng layunin: ihayag ang katotohanan sa mga gustong makaalam nito at itago ang katotohanan sa mga walang malasakit.

Tiniyak ni Jesus na nauunawaan ng Kanyang mga disipulo ang mga talinghaga na nangangahulugang: “Nang siya ay nag-iisa kasama ang kanyang sariling mga alagad, ipinaliwanag niya ang lahat.” (Marcos 4:34b) Pagkatapos magkuwento ng ilang talinghaga, sinabi ni Jesus, “Sinumang may mga tainga sa pakikinig, ay makinig.” (Marcos 4:9, 23) Ito ay isang panawagan na makinig sa mga talinghaga na naghahanap ng katotohanan ng Diyos.

I-click ang mga sumusunod na link upang makuha ang kanilang mga katumbas na talinghaga.

Parabula ng Babaeng Samaritana

Parabula ng Nawalang Tupa

Parabula ng Hindi Marunong na Mayaman

Parabula ng Puno ng Igos

Parabula ng Lampara

Talinghaga tungkol sa Alibughang Anak

Parabula ng Mayaman at Lazarus

Parabula ng Alibughang Anak

Parabula ng Dalawang Tagabuo

Parabula ng Matalino at Mangmang na Mga Birhen

Talinghaga tungkol sa mga Talento

Parabula ng Mabuting Samaritano

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.