Pagpapakumbaba (pangalawang bersyon)

______________________________________________________________

ANG KADAKILAAN AY NASA PAGPAPAKUMBABA!

______________________________________________________________

Inilalagay ng pagpapakumbaba ang Diyos at kapwa bago sa iyo; sa halip na, “Ako muna,” sabihin ang “Ikaw muna.”

Ang pagpapakumbaba ay nagbibigay-daan sa kapayapaan at pagkakaisa, nag-aalis ng galit, nagpapagaling ng mga sugat, at may kinalaman sa dignidad ng tao.

“Mas mabuti na maging mapagpakumbaba sa mahihinang tao, kaysa hatiin ang samsam kasama ng palalo.” (Kawikaan 16:19)

Ang pagpapakumbaba ay nagdudulot ng karunungan at pagmamataas kahihiyan.

“Datapuwa’t ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang nagmamataas sa kaniyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay itataas.” (Mateo 23:11-12)

“Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ikaw ay magbalik-loob at maging katulad ng mga bata, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. (Mateo 18:2-4)

Upang mahalin, dapat tayong magmahal; upang igalang, dapat nating igalang ang lahat; upang matupad, dapat tayong magbahagi nang bukas-palad.

Ang mga salita ay maaaring makaimpluwensya sa mga relasyon ng tao, kabilang ang digmaan o kapayapaan, at ang tsismis ay nakakasira sa reputasyon ng isang tao.

Ang galit ay isang emosyonal na tugon sa mga kaganapan, na maaaring humadlang sa komunikasyon at magpalala ng poot.

Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino’y nagpipigil na ang galit niya’y mahalata. (Mga Kawikaan 29:11)

“Ang bawat isa ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagdudulot ng matuwid na buhay na nais ng Diyos.” (Santiago 1:19-20)

Ang sama ng loob ay nag-aalis sa atin ng enerhiya,kinakain tayo ng poot, nag-aalis ng kasiyahan sa buhay, nagpapalilim sa ating paghuhusga at maaaring makapaghiganti.

Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. (Levitico 19:18)

Ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan, at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang.(Kawikaan 29:22)

Maaari nating masira ang siklo ng pagkapoot at gawing kaibigan ang ating mga kaaway kapag nagpakita tayo ng empatiya at pagmamahal.

“Narinig ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di-matuwid. “Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba’t ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba’t ginagawa rin iyan ng mga Hentil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit.” (Mateo 5:43-48)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.