Mahina sa Espiritu

______________________________________________________________

Ang espiritu santo ay isang magandang regalo. Gamitin sana natin itong gabay at patnubay para masunod ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kung gusto mo talagang magbago, maging desidido at humingi ka ng tulong sa espiritu santo.

______________________________________________________________

Ang “kaawa-awa sa espiritu” ay higit sa lahat sa espirituwalidad, dahil ang Pagpapakumbaba ay nag-uutos sa isang Kristiyano na ipamuhay ang Pananampalataya para sa Espirituwal na Paglago, at angBanal na Espiritu ay ibinubuhos ang Kanyang mga Regalo sa mga maralita.

“Sa sandaling iyon ay sinabi ni Jesus: ‘Ama ko, Panginoon ng langit at lupa, nagpapasalamat ako na itinago mo ang lahat ng ito sa matatalino at may pinag-aralan na mga tao at ipinakita mo ito sa mga ordinaryong tao. Oo, Ama, iyan ang nakalulugod sa iyo.’” (Mateo 11:25,26)

Ang mapagpakumbaba ay nabubuhay sa mundong ito ngunit hindi siya taga-sanlibutan!

“Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.” (Mateo 5:3)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.