Parabula ng Hindi Marunong na Mayaman

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. “Isang mayaman ang umani nang sagana sa kanyang bukirin. Kaya’t nasabi niya sa sarili, ‘Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani! Alam ko na! Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya’t magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay!’ “Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ‘Hangal! Sa gabi ring ito’y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?’ Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos.” (Lucas 12:16-21)

Ang talinghaga ay nagpapakita ng pag-uugali ng isang sakim at ambisyosong tao na nag-aalala tungkol sa trabaho upang makaipon ng materyal na mga kalakal. Ang monologo ng magsasaka ay egotista, dahil ang isang tao na nakatuon sa pag-aari, tagumpay o posisyon sa lipunan ay madaling binabalewala ang Diyos at kapwa.

Mag-ipon ng kayamanan para sa Kaharian ng Diyos, sabi ni Jesus! Ang Mayaman sa harapan ng Diyos ay nag-iipon ng kayamanan para sa ikabubuti ng iba, gumagawa para sa kabutihang panlahat, at hindi maramot o alibugha. Ang tunay na kayamanan ay ang mahalin ang iyong kapwa at mag-ipon ng mabubuting gawa para sa walang hanggan.

Binigyang-diin ni San Basil ng Caesarea na ang mga kayamanan ay mga regalo mula sa Diyos na ibinahagi nang hindi pantay upang ang ilang mga tao ay napagbagong loob sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapakumbaba, habang ang iba ay nakakuha ng mga kayamanan sa Langit sa pamamahagi ng kanilang mga kalakal. Ang kayamanan ay hindi masama, ngunit ang kuripot ay hindi marunong dahil nakakalimutan niyang pinangangasiwaan niya ang mga bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos.

Ang talinghagang ito ay isang babala! Dapat tayong magtrabaho at mag-ipon para sa kinabukasan, ngunit tandaan na ang buhay ay maikli at panandalian, at dapat nating mahalin ang ating kapwa. Sa taong 2013, ang populasyon ng mundo ay binubuo ng humigit-kumulang 7.1 bilyong tao, at 1% ang kinokontrol ang 46% ng kayamanan, iniulat ng Reuters noong Oktubre 9, 2013.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.