Parabula ng Puno ng Igos

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Sa puno ng igos nga ay pagaralan ninyo ang kaniyang talinghaga: pagka nananariwa ang kaniyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw; Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya’y malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa mangaganap ang lahat ng mga bagay na ito. (Mateo 24:32-34)

Ipinahihiwatig ng Ang Malaking Kapighatian na malapit na ang Ikalawang Padgating ni Kristo. Ikalawang Pagparito ni Kristo.

At kung magkagayo’y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka’t hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila’y mangaligtas. At dahil dito’y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. (2 Tesalonica 2:8-12)

Ang Antikristo ang mangingibabaw sa mundo sa panahon ng Ang Malaking Kapighatian na naglalayong kapahamakan ang mga taong hindi tumanggap kay Kristo bilang kanilang Tagapagligtas. Mga kapatid, hanapin si Kristo at yakapin Siya ngayon.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.