Maghanda para sa Kapighatian

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Kapighatian ay binubuo ng mga paghihirap na titiisin ng mga disipulo ni Kristo hanggang sa Pag-agaw.

Sapagka’t ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo’y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Dios hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas; datapuwa’t dahil sa mga hirang, na kaniyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw. (Marcos 13:19-20)

“Maghanda para sa Kapighatian,” sa pisikal at espirituwal. Ang Babala at ang Pag-iilaw ng Konsensya ― isang pagbubuhos ng walang hanggang Awa at Biyaya ng Diyos para sa sangkatauhan ― ay sentro sa espirituwal na paghahanda.

Ang Rapture ay magaganap sa Ikalawang Pagdating ni Kristo kapag tipunin ng Kanyang mga anghel ang Kanyang mga hinirang upang salubungin Siya sa mga ulap.

Datapuwa’t karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit: At kung magkagayo’y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at kung magkagayo’y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mangakikita nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin ang kaniyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ang kaniyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. (Mateo 24:29-31″

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.