Parabula ng Lampara

______________________________________________________________

______________________________________________________________

At sinabi niya sa kanila, Dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan, o sa ilalim ng higaan, at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagayan ng ilaw? Sapagka’t walang anomang bagay na natatago, kundi upang mahayag; ni nalilihim, kundi yao’y upang mapasa liwanag. Kung ang sinoman ay may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. At sinabi niya sa kanila, Ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan: sa panukat na inyong isinusukat ay kayo’y susukatin; at higit pa ang sa inyo’y ibibigay. Sapagka’t ang mayroon, ay bibigyan pa; at ang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin pa sa kaniya. (Marcos 4:21-25)

Tinutukoy ng Bibliya si Kristo bilang “Ang Liwanag” at ang lampara ng talinghaga. Nagkatawang-tao si Hesus upang maging “Ang Liwanag” ng mundo sa pagtubos at isang bagong pamumuhay.

Isang bagong utos ang sa inyo’y ibinibigay ko, na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa’t isa. Sa ganito’y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo’y may pagibig sa isa’t isa. (Juan 13:34-35)

“Bigyang-pansin ang iyong naririnig” sa ebanghelyo upang ipakita ang “Ang Liwanag” sa mundo.

At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta. (Mateo 22:37-40)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.