Pagkatapos ng Kamatayan ni Kristo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga pantulong na video ay may mga inskripsiyon sa Portuges. Ang nangungunang video ay nagpapakita ng mga kaganapan pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, at ang ibabang video ay nagpapakita ng mga kasunod na kaganapan bago ang Kanyang libing.

Ang Pagkamatay ni Jesus

33 Nagdilim sa buong lupain mula tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. 34 Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw nang malakas si Jesus, “Eloi, Eloi, lama sabacthani?” na ang ibig sabihin ay, “Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?” 35 Narinig ito ng ilang nakatayo roon at kanilang sinabi, “Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias.” 36 Tumakbo ang isang naroon at kumuha ng espongha. Binasa niya ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at inialok kay Jesus. Sabi niya, “Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya.” 37 Sumigaw nang malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. 38 At nahati sa gitna ang tabing ng templo, mula itaas hanggang ibaba. 39 Isang senturyon ang nakatayo malapit sa krus. Nang makita niya kung paano namatay si Jesus, sinabi niya “Tunay na ang taong ito ang Anak ng Diyos.” 40 Naroon din ang ilang kababaihang nagmamasid mula sa malayo. Kabilang sa kanila sina Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago na nakababata at ni Jose, at si Salome. 41 Sila ang mula pa noon sa Galilea ay sumunod na at naglingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga kababaihan na kasama niyang pumunta sa Jerusalem.

(Marcos 15:33-41)

Ang ibabang video ay nagpapakita kay Satanas na sumisigaw dahil siya ay ginapos ni Kristo, na siyang magkukulong kay Satanas sa Armageddon. Ang mga disipulo ni Kristo ay bumaba sa Kanyang bangkay mula sa krus para sa Kanyang ina.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.