Muling Pagkabuhay

______________________________________________________________

______________________________________________________________

HAPPY EASTER!

Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay mahalaga sa Kristiyanismo (1 Corinto 15:1-4, 12-14) at (Roma 10:9).

•Ito ay nagpapakita ng katarungan ng Diyos na itinataas si Kristo sa isang buhay ng kaluwalhatian, habang Siya ay nagpakababa sa Kanyang sarili hanggang sa kamatayan. (Filipos 2:8-9)

• Ang muling pagkabuhay ay nagkumpleto ng misteryo ng ating pagtubos at kaligtasan; sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ay pinalaya tayo ni Kristo mula sa kasalanan, at sa pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay ay ibinalik Niya sa atin ang pinakamahahalagang pribilehiyong nawala dahil sa kasalanan. (Roma 4:25)

• Kinikilala natin si Kristo bilang walang kamatayang Diyos, ang mahusay at huwarang dahilan ng ating sariling muling pagkabuhay (1 Corinto 15:21) at (Filipos 3:20-21), at bilang modelo at suporta ng ating bagong buhay ng biyaya. (Roma 6:4-6, 9-11)

Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ang ating Pananampalataya ay magiging walang kabuluhan (1 Corinto 15:14). Si Kristo ay nagpropesiya ng Kanyang muling pagkabuhay (Mateo 20:19), (Marcos 9:19; 14:28), (Lucas 18:33) at (Juan 2:19-22). Ang Nabuhay na Mag-uling Panginoon ay nagpakita ng labing-isang beses sa Kanyang mga disipulo, at ipinagtalo ni Pedro noong Pentecostes ang pangangailangan ng muling pagkabuhay ni Kristo. (Gawa 2:24-28)

Ang pagsunod ni Kristo hanggang sa kamatayan ay nagbigay ng katiyakan sa ating pagtubos, ang Kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan, ang Kanyang sakripisyo ay nagbigay-kasiyahan sa banal na katarungan, at ang Kanyang dugo ay nagligtas sa atin. Ang Kanyang muling pagkabuhay ay isang pangako ng muling pagkabuhay ng lahat ng mananampalataya (Roma 8:11), (1 Corinto 6:14; 15:47-49), (Filipos 3:21) at (1 Juan 3:2).

Iginiit ng Bagong Tipan na ang paniniwala sa muling pagkabuhay ay isang saligan ng pananampalatayang Kristiyano. “Sapagka’t kung ipahahayag mo ng iyong bibig na si Hesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya’y binuhay ng Dios mula sa mga patay, maliligtas ka.” (Roma 10:9)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.