Matamis na Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin; at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat.

Kaya’t sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa’t ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa’t ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating. (Mateo 12:30-32)

Ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay may iisang katangian ngunit iba’t ibang personalidad.  Ang unang dalawang tao ng Banal na Trinity ay naninirahan sa Langit at ang Banal na Espiritu ay naninirahan sa Lupa.  Nakadarama siya ng matinding damdamin ng tao, maging ang sakit, dalamhati at dalamhati.

At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo’y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. (Efeso 4:30).

Bakit pinrotektahan nang lubusan ang Banal na Espiritu?  Alam ng Ama at ng Anak na ang Banal na Espiritu ay napakatamis, at madaling maantig ng sakit.  “Kung hihipo ninyo Siya, hindi natin kayo patatawarin kailanman.”

Datapuwa’t sinomang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailan man, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan.” (Marcos 3:29)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.