Pagpapatawad ng Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kaya’t sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa’t ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. (Mateo 12:31)

Kung ang isang tao ay tunay na nakikinig sa mga pahiwatig ng Banal na Espiritu at humingi ng kapatawaran ang taong iyon ay hindi nagkasala ng kalapastanganan laban sa Banal na Espiritu.

Naririnig mo ba ang Banal na Espiritu na tumatawag sa iyo na alisin ang ilang mga pader sa iyong buhay upang si Hesus ay malayang makipag-usap sa iyo? Sundin ang mga pahiwatig ng Banal na Espiritu at humingi ng tulong upang maputol ang paghihiwalay sa pagitan mo at ng Diyos.

Anumang kasalanan ng sangkatauhan na nais ng kapatawaran ay mapapatawad, gayunpaman, kung tatanggihan natin ang tinig ng Banal na Espiritu, sinisimulan nating patahimikin ang Kanyang paniniwala at sa kalaunan ay hindi natin maririnig ang Kanyang kapangyarihang nagpapatunay. Hinaharang natin ang gawain ng Diyos sa ating buhay dahil hindi tayo makatugon sa mga pahiwatig ng Banal na Espiritu at hindi na makahingi ng pagsisisi at maligtas.

Kung ang mga tao ay nagnanais ng kapatawaran at ipagtatapat ang kanilang mga kasalanan, sila ay patatawarin, at kung sila ay nasa ilalim ng paniniwala at nais na mapatawad, sila ay hindi nagkasala ng hindi mapapatawad na kasalanan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.