Eclipse ng Dugo Buwan noong Mayo 15, 2022

________________________________________________________________

“Nakita natin sa kasaysayan na ang mga eklipse at palatandaan sa kalangitan ay mga babala sa mga bagay na darating. Sa Mayo 15, mayroon tayong Dugo Buwan eclipse sa ika-2 Paskuwa at sa araw pagkatapos ng kaarawan ng Israel. Naniniwala ang video narrator na ito ay isang babala na ang ang kapighatian ay malapit na sa simula.Na ang ibig sabihin ay malapit nang dumating si Hesus.

________________________________________________________________

Naniniwala ako na magkakaroon tayo ng isang kaganapan sa Mayo 2022; Ikalawang Pagdating ni Kristo ay magaganap sa lalong madaling panahon, ngunit ito ay hindi nalalapit, at ang pumipigil sa katampalasanan ay si San Jose. Hindi na niya ipinagpatuloy ang proteksyon sa simbahan noong Disyembre 8, 2022.

Ang taggutom, ang pagbagsak ng pamilihan ng sapi at ang pagsulong ng Russia patungo sa Rome, Italy, ay mga halimbawa ng mga kaganapan na maaaring mangyari ngayong Mayo.

Ang Digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay kasalukuyang ang pinaka-mediatic na kaganapan. Gayunpaman, nagpapatuloy ang kaguluhan sa Gitnang Silangan at makukuha ng Israel ang atensyon ng media sa lalong madaling panahon.

Magsisimula ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig sa Syria ayon sa propesiya, at ang Digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay isang paunang salita lamang sa dakilang digmaan. Ikatlong Digmaang Pandaigdig, Gog Magog at ang Kinabukasan ng Israel magiging sa balita, kasama ang pagkatalo ng Russia at mga kaalyado nito at ang tagumpay ng Israel.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.