Kaluluwa: Tabernakulo ng Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ipinanganak tayo na may mortal na katawan at walang kamatayang kaluluwa, na nagiging Tabernakulo ng Banal na Espiritu sa Binyag. Ang isip ay nakikipag-ugnayan sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Ang komunikasyon sa pagitan ng katawan at isip at kaluluwa at isip ay nakasalalay sa pagmamanipula ng isip. Sa pangkalahatan, mas pinapahalagahan natin ang ating katawan kaysa sa ating kaluluwa, ang obra maestra ng Makapangyarihang Ama, dahil nilikha Niya tayo ayon sa Kanyang sariling larawan.

Ang Banal na Espiritu ay pumapasok sa ating kaluluwa upang manatili magpakailanman. Aalis lang siya kung nakagawa tayo ng mortal na kasalanan, at pagkatapos ay kontrolado ni Satanas ang kaluluwa. Dapat natin siyang paalisin nang madalian sa pamamagitan ng Penance, para sa pagbabalik ng Banal na Espiritu upang maibalik ang kaluwalhatian ng ating kaluluwa.

Ang Banal na Espiritu ay nagbubuhos ng Kanyang mga Kaloob sa ating kaluluwa, na namumunga kung tayo ay sumuko sa Kanya.

Hindi baga ninyo nalalaman na kayo’y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? (1 Corinto 3:16)

O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? at hindi kayo sa inyong sarili. (1 Corinto 6:19)

At ako’y dadalangin sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Sa makatuwid baga’y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka’t hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya’y nakikilala ninyo; sapagka’t siya’y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. (Juan 14:16-17)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.