(Mateo 24:6-13)

______________________________________________________________

Gagamitin na Nuclear Bomb ng Russia laban sa makikielam sa Ukraine

______________________________________________________________

At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka’t kinakailangang ito’y mangyari datapuwa’t hindi pa ang wakas. Sapagka’t magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba’t ibang dako. Datapuwa’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.

Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo’y papatayin: at kayo’y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayo’y maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isa’t isa, at mangagkakapootan ang isa’t isa.  At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.  At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig. Datapuwa’t ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.

(Mateo 24:6-13)

______________________________________________________________

Ang talata sa Bibliya, na isinulat mga 2,000 taon na ang nakalilipas, ay may kinalaman ngayon. . . manood ng Balitang Gabi-gabing! Ang Apostasya ay laganap sa buong mundo. Lumapit sa Diyos at humanap ng Espirituwal na Paglago upang mapahusay ang iyong relasyon sa Diyos.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.