Mga Lingkod ni Hesus sa Wakas ng Panahon

________________________________________________________________

Paghahanda at mga Gawain ng mga Lingkod ni Hesus sa Wakas ng Panahon

Mga tagubilin mula kay Jesus sa pamamagitan ni Bertha Dudde

Setyembre 7, 2021

Ang mga propeta at tagakita ay patuloy na magtuturo sa pamamagitan ng Diyos mula sa kosmos sa malapit na kapahamakan ng mundo, at sa panibagong pagpapatapon ng mga kaluluwang kumikilos nang salungat sa Diyos. Gagawin nila ito kahit hindi sila pinaniniwalaan. Bibigyang-diin nila ang pagkaapurahan ng pagbabago sa saloobin at pamumuhay, pag-uusapan nila ang tungkol sa pag-ibig at awa, ngunit tungkol din sa katarungan ng Diyos. Ang isang pakiramdam ng responsibilidad ay dapat na magising sa mga kaluluwang iyon, at dapat silang magising mula sa kanilang espirituwal na pagtulog. Yaong mga tumatanggap sa mga payo at babala, at may kagustuhang gumawa ng mabuti, ay maliligtas sa kapahamakan.

Sino ang maaaring magtrabaho para kay Hesus at sa Kanyang kaharian?

Ang sinumang handang tumulong na ipaalam sa mga tao ang tungkol kay Hesus, ang Kanyang kaharian at ang huling paghatol sa mundong ito. Ang lahat ng nasa katotohanan, ay naniniwala sa Kanya bilang Diyos, nananalangin sa Kanya, kumonekta sa Kanya, tumupad sa Kanyang kalooban at gustong maging aktibo para sa Kanya at sa Kanyang kaharian ay binibilang bilang mga tagasunod ni Hesus. Sa huling panahon, magagamit lamang ni Hesus ang mga katulong na handang maglingkod at sabik na gawin ang kanilang gawain dahil sa pagmamahal sa Kanya.

Ang mga dating alagad ba ni Hesus ay nagsisilbi rin bilang Kanyang mga lingkod sa katapusan ng panahon?

Sa huling panahon, maraming dating disipulo ni Jesus ang magkakatawang-tao din sa lupa upang magtrabaho muli para sa Kanya, na ipapakita sa mga tao ang daan patungo sa Kanya bago ang wakas. Kadalasan, hindi nila alam ang tungkol sa dati nilang aktibidad kasama si Hesus. Higit pa riyan, ang mga muling nagkatawang-tao na disipulo ni Jesus ay kailangang tapusin din ang kanilang espirituwal na edukasyon, tulad ng lahat ng ibang tao. Dapat silang magkaroon ng kamalayan sa kanilang mga kahinaan ng tao, lumaban para sa matatag na pananampalataya, at aktibong magtamo ng pag-ibig, kaalaman at karunungan. Dapat silang tumanggap ng buhay na kaalaman tungkol kay Jesus at sa Kanyang gawain ng pagtubos. Ang malapit na ugnayan kay Jesus ay nagpapadali sa kanilang pag-unlad. Matatanggap ng reincarnated na dating mga disipulo ni Hesus ang katotohanan mula sa itaas at mauunawaan ito.

Paano dapat ihanda ng mga alagad ng huling panahon ni Hesus ang kanilang sarili para sa kanilang mga gawain?

Dapat nilang ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa materyal na mga bagay at aktibidad, at bigyan ng kagustuhan ang mga espirituwal na bagay. Dapat nilang palayain ang kanilang mga sarili nang maaga mula sa mga kalakip sa materyal at makamundong mga bagay na naging mahal nila. Dapat nilang isuko ang lahat ng makalupang pag-iisip at alalahanin kay Hesus. Dapat nilang patibayin ang kanilang mga sarili para sa espirituwal na mga gawain, mas pinipili ang mga ito kaysa sa makalupang mga gawain. Dapat nilang isagawa ang pag-ibig sa kapatid, patatagin at palakasin ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala. Dapat nilang bigyang-priyoridad ang kanilang sariling espirituwal na pag-unlad at pagkahinog. Dapat nilang turuan ang kanilang mga kapwa tao tungkol sa kaseryosohan ng panahon. Dapat silang maging aktibo sa pag-ibig, at tumatawag para sa pag-ibig sa kapatid, sapagkat ito ay nagbibigay ng lakas. Dapat silang maging matatag at aktibo sa pananampalataya.

Dapat ipaalam sa mga nakaligtas ang kahalagahan at pagpapala ng aktibong pag-ibig sa kapatid, para sa kanilang sariling mga kaluluwa, at upang maibsan ang paghihirap ng iba. Dapat silang matutong magtiwala sa patuloy na pagpayag ni Hesus na tumulong, gayundin sa kakayahan ng Kanyang makapangyarihang tumulong sa bawat pangangailangan. Ang pananampalataya kay Hesus ay dapat na gisingin o palakasin, ang kaalaman ay dapat dagdagan, at ang mga turo ni Hesus ay dapat na masigasig na pag-aralan. Pag-aaralan nila ang mga salita ni Jesus, sapagkat ang mga ito ay espirituwal na pagpapakain, at nagbibigay ng lakas at kapangyarihan para sa kung ano ang darating, at laban sa mga kaaway sa panahon ng labanan ng pananampalataya. Bumuo ng matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa pag-ibig, kabutihan at kapangyarihan ni Hesus. Sa pamamagitan ng angkop na patnubay at pagsubok, inihahanda sila para sa matibay na pananampalataya at para madama ang patuloy na presensya ni Hesus. Ang pananampalataya sa mga turo ni Jesus at pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig at kapangyarihan ay dapat na palakasin. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay maging napakadakila na ang lahat ay maibibigay ng isang tao kay Hesus nang walang pag-aalinlangan, isuko ang sarili sa Kanya nang lubusan at nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Kasama sa espirituwal na paghahanda, bukod sa iba pang mga bagay, ang pang-araw-araw na pag-urong sa katahimikan, sinasadyang pagbubukas ng sarili kay Jesus at sa Kanyang patnubay, pagkakaroon ng karanasan sa panalangin, at pagsuko ng buhay at kalooban kay Hesus.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.