Apocalypse

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Apocalypse ay tumutukoy sa mga huling panahon o sa mga pananaw sa banal na katotohanan. Ang Katapusan ng Panahon, Ang Antikristo, Ang Dakilang Kapighatian at Ikalawang Pagdating ni Kristo ay nagdudulot ng pagtaas ng apocalyptic literature.

Isinulat ni apostol Juan ang aklat ng Apocalipsis tungkol sa kasalukuyang mga kapighatian na humahantong sa Ikalawang Pagparito ni Kristo, ang katapusan ng mundo gaya ng alam natin, at ang Kaharian ng Diyos. Isinulat ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagluwalhati sa Nalalabing Hukbo ni Kristo at ang paghatol sa masasama sa mga liham sa mga taga-Corinto at Tesalonica. Sinakop ni Pablo ang kasabay na muling pagkabuhay ng mga banal at ang pagbabago ng Nalalabing Hukbo ni Kristo.

Ang kaligtasan ng Sangkatauhan ay magtatapos sa Ikalawang Pagdating ni Kristo, ngunit ang panahon ng awa ay magtatapos sa paglahok ng Antikristo sa mga gawain sa mundo. Magkakalat siya ng panlilinlang, kasinungalingan at kasamaan sa buong mundo. Gumising sa iyong pagkakatulog at palakasin ang iyong Pananampalataya bago ang paghahayag ng Antikristo, dahil hinahanap niya ang iyong kapahamakan. “Magbantay at manalangin na hindi kayo dumaan sa pagsubok. Ang espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina.” (Mateo 26:41)

“Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nagtitipon na kasama ko ay nagkakalat.” (Mateo 12:30)

“Amen, sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay magbalik-loob at maging katulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit.” (Mateo 18:3)

“Alam ko ang iyong mga gawa; Alam kong hindi ka malamig o mainit. Sana malamig ka man o mainit.” (Apocalipsis 3:15)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.