Mga Selyo at Mangangabayo ng Apocalypse

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang lima sa selyo ay bubuksan bago ang Ikalawang Pagparito ni Kristo, ang ikaanim na selyo ay bubuksan sa pagbabalik ni Kristo, at ang ikapitong selyo ay bubuksan 1,000 taon kapag ang masasamang patay ay bubuhaying muli. (Apocalipsis 20:5)

Mananatiling katahimikan ang langit nang halos kalahating oras kapag ipinakita ni Hesus sa masasama kung bakit hindi Niya sila mailigtas, at makikita ng lahat na si Hesus ay patas at makatarungan.

Ang apat na mangangabayo ng Apocalypse (unang apat na selyo) ay nagdudulot ng mga paghihirap sa lupa at ang ikaapat na mangangabayo ay nagdadala ng Ang Dakilang Kapighatian. Ang ikalimang selyo ay magbubukas sa panahon ng magulong panahon.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.