Tag Archives: Apocalypse

Pakete ng Apocalypse

__________________________________________________________ I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo. Apocalypse Mga Selyo at Mangangabayo ng Apocalypse Ang Diyos ang Namamahala Maria at Kalungkutan ng Tao ________________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete ng Apocalypse

Maria at Kalungkutan ng Tao

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ito ay kasunod ng mensaheng ibinigay ng ating Banal na Ina sa Munting Bato noong Disyembre 8, 2017, ang Kapistahan ng Immaculate Conception. Ang mensahe ay transendental, tumutugon sa ilang bansa, at binibigyang-diin ang mga kaganapang apocalyptical kabilang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Maria at Kalungkutan ng Tao

Ang Diyos ang Namamahala

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Setyembre 17, 2018 Pampubliko Muli, nakita ko (Maureen) ang isang Dakilang Alab na nakilala ko bilang Puso ng Diyos Ama. Sinabi niya: “Sa pamamagitan ng mga Mensaheng ito* ay inaalok ang sangkatauhan ng pagkakataong malaman ang panloob na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Diyos ang Namamahala

Mga Selyo at Mangangabayo ng Apocalypse

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang lima sa selyo ay bubuksan bago ang Ikalawang Pagparito ni Kristo, ang ikaanim na selyo ay bubuksan sa pagbabalik ni Kristo, at ang ikapitong selyo ay bubuksan 1,000 taon kapag ang masasamang patay ay bubuhaying muli. (Apocalipsis … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mga Selyo at Mangangabayo ng Apocalypse

Apocalypse Package

_____________________________________________________________ Click the following links in descending order to retrieve their corresponding articles. Apocalypse Seals and Horsemen of the Apocalypse God is in Control Mary and Human Woes _____________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Apocalypse Package

Apocalypse

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang Apocalypse ay tumutukoy sa mga huling panahon o sa mga pananaw sa banal na katotohanan. Ang Katapusan ng Panahon, Ang Antikristo, Ang Dakilang Kapighatian at Ikalawang Pagdating ni Kristo ay nagdudulot ng pagtaas ng apocalyptic literature. Isinulat … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Apocalypse

Seals and Horsemen of the Apocalypse

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Five of the seven seals will be open before Christ Second Coming, the sixth seal will be opened at Christ’s return, and the seventh seal will be opened 1,000 years when the wicked dead will be resurrected. (Revelation … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Seals and Horsemen of the Apocalypse

God is in Control

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ September 17, 2018 Public Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says: “Through these Messages* mankind is offered the opportunity to know the … Continue reading

Posted in English | Tagged | 4 Comments

Mary and Human Woes

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ It follows the message given by our Holy Mother to the Little Pebble on December 8, 2017, The Feast of the Immaculate Conception. The message is transcendental, addresses a few countries, and stresses apocalyptical events including the Warning … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Mary and Human Woes

Apocalypse

  Apocalypse se référant à La Fin des Temps et la spéculation au sujet de l’Antéchrist, La Grande Tribulation et La Deuxième Venue du Christ  sont à l’origine de la hausse en le développement de la littérature apocalyptique. L’auteur du livre Apocalypse écrit … Continue reading

Posted in Français | Tagged | Comments Off on Apocalypse