Ang Diyos ang Namamahala

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Setyembre 17, 2018

Pampubliko

Muli, nakita ko (Maureen) ang isang Dakilang Alab na nakilala ko bilang Puso ng Diyos Ama. Sinabi niya: “Sa pamamagitan ng mga Mensaheng ito* ay inaalok ang sangkatauhan ng pagkakataong malaman ang panloob na mga gawain ng mga sulok ng Ating Puso. Sa ngayon, kung sinusunod mo ang Mga Mensaheng ito nang may pananampalataya, dapat mong malaman na ang kasalukuyang sandali ay ang iyong pagkakataon upang matamo ang iyong kaligtasan. Ang lahat sa kasalukuyang sandali ay isang biyaya. Kapag nakakaranas ka ng mga paghihirap, ito rin ang Aking plano tungo sa pagpapalakas ng iyong pananampalataya.”

“Napakaraming kasalukuyang sandali ang nasasayang sa pag-aalala tungkol sa hinaharap. Ako ay nasa bawat sandali sa hinaharap kasama ang Aking Grasya, naghihintay ng iyong pagsuko sa Aking Kalooban. Ang Aking Kaloob sa kasalukuyang sandali ay nagdadala sa iyo sa hinaharap. Ikaw, bilang isang tao, ay hindi mababago ang anuman sa pamamagitan ng pag-aalala. Ang Tiwala sa Aking Kalooban ang nagdadala sa iyo sa kasalukuyan at kasama ka sa hinaharap. Ang iyong mga panalangin ay ang iyong kapangyarihan upang baguhin ang mga opinyon, mga plano ng tao at mga kaganapan. Kung ano ang pipiliin mo, ang mga desisyong ginagawa mo sa kasalukuyang sandali, itinatakda ang iyong hinaharap hanggang sa kawalang-hanggan.”

* Ang Mga Mensahe ng Banal at Banal na Pag-ibig sa “Maranatha Spring and Shrine”.

Basahin ang Roma 8:28+

Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kabutihan kasama ng mga umiibig sa kanya, na tinawag ayon sa kanyang layunin.

+ Mga talata sa banal na kasulatan na hiniling na basahin ng Diyos Ama.

______________________________________________________________

Ang mensahe ay Pananampalataya na nagtuturo … at maging panterapeutika at analgesic. Dapat tayong sumuko sa Kalooban ng Diyos.

“Kapag nakakaranas ka ng mga paghihirap, ito rin ang Aking disenyo tungo sa pagpapalakas ng iyong pananampalataya,” sabi ng Makapangyarihang Ama. Ang mensahe ay katumbas ng “iyong pagdurusa ay iyong kayamanan” ayon sa artikulo Pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.