Maria at Kalungkutan ng Tao

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ito ay kasunod ng mensaheng ibinigay ng ating Banal na Ina sa Munting Bato noong Disyembre 8, 2017, ang Kapistahan ng Immaculate Conception.

Ang mensahe ay transendental, tumutugon sa ilang bansa, at binibigyang-diin ang mga kaganapang apocalyptical kabilang ang Babala at ang Pag-iilaw ng Konsensya.

______________________________________________________________

ATING BINA: “Binabati kita, Aking minamahal na anak, mahalagang ‘hiyas’ ng Aking Korona. Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “Ako ang Immaculate Conception – dahil walang kasalanan ang natagpuan sa Aking Conception o makalaman na kaalaman, dahil ang Diyos na Makapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa Akin at sa Aking mga Magulang. Ang Orihinal na Kasalanan ay hindi kailanman nadungisan ang Aking Kaluluwa at sa pamamagitan ng munting Abay na ito, ang ulo ng ahas ay madudurog at ang Simbahan ng Aking Banal na Anak, si Jesucristo, ay magtatagumpay at ang kapayapaan ay mamamahala sa mundo sa lalong madaling panahon.

“Aking anak at Aking mga anak, ang oras ay nalalapit na kung kailan makikita ng sangkatauhan ang kanilang Diyos nang harapan sa loob ng kanilang budhi. Ang mga Planeta ay nakahanay – ang mga Bituin ay nasa kanilang lugar at sa ilang sandali ay magbubukas ang Langit, upang ang tao ay makakita sa kabila at masaksihan ang Tanda ng Anak ng Tao, na bumili ng kaligtasan ng tao.”

“Ang kasalanan ay naging isang paraan ng pamumuhay, kung saan ang mga tao ay hindi gaanong iniisip kung ano ang kanilang ginagawang mali, dahil naniniwala sila na sila ay hindi magagapi. Ang mga tao ay nanlamig, at ang kanilang mga puso ay naging parang bato. Samakatuwid, mahal na anak, kailangang linisin ng Diyos ang Lupa, tulad ng ginawa Niya noong panahon ni Noe – ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sa tubig kundi sa apoy. Ang apoy ay malapit nang makita ng mata, dahil ito ay nagmumula sa kabila ng iyong Buwan at malapit sa Araw.”

“Ano pa ang magagawa ng iyong Ina, kundi lakbayin ang mundong nagbabala Sa mga suwail nating anak, na naniniwalang wala na ang kasalanan at hindi na kailangan ang Sampung Utos, habang ang mga tao ay naliliwanagan.”

“Papaligiran ng mga kaaway ng Israel ang Israel at darating ang digmaan at aalipinin ang Pinili ng Diyos noong Sinaunang Tao. Ang mga dakilang bansa ba ng Americas at iba pa ay tutulong sa kanya? Sinasabi ko ‘Hindi’ — dahil marami ang mangyayari para pigilan sila sa paggawa nito.”

“O California, na nakainom na ng kasalanan ng laman at nagpalaganap ng sakit nito sa buong mundo, sa pamamagitan ng cinematography – isang regalo mula sa Diyos, ngunit natapakan pa sa lupa – ay iinom na ngayon ang mapait na tubig na lalamunin ang mga dalampasigan nito. Ako, bilang iyong Ina, ay hindi nagdadala ng balita ng malaking kagalakan, dahil itinulak mo ang Aking Banal na Anak palayo at pinalitan Siya ng sarili.”

“Lumayo ka sa iyong mga Baybaying Lungsod habang may oras ka pa, dahil malapit na ang oras.”

“Mga anak ng mundo – dapat ninyong pagnilayan ang inyong buhay at pag-isipang mabuti ang mga sandali kung kailan kayo matatawag ng Diyos anumang araw. Manalangin mga anak, manalangin — linisin ang inyong mga kaluluwa sa Banal na Kumpisal ngayon, hindi mamaya.”

“O mga mamamayan ng Japan, malapit nang magising ang bundok at lulubog ang ilang bahagi ng iyong lupain. Hindi mo pa rin niyayakap ang Aking Banal na Anak, si Hesus – oras na.”

“At sa Lupa ng Banal na Espiritu, Australia — naging tigang na lupain ka kung saan naninirahan lamang ang vermin – mga insekto, ahas at alakdan. Itinapon ninyo ang inyong mana at naging mga mananamba kayo. Kayo ang mga kaluluwang iyon, kung saan ang mabuting binhi ay itinapon sa matitinik na mga lugar, kung saan ang mabuting binhi at ang masamang binhi ay tumutubo nang magkasama, ngunit ang mga alalahanin ng mundo ay sumakal sa inyo at tanging matitinik na mga palumpong at dawag ang tumutubo [ngayon]. Mararamdaman mo na ngayon ang apoy at matinding pagyanig na magpapaluwag sa iyong mga lupain, kung saan ang mga gusali ay babagsak sa dagat at ang salot ay papasok sa iyong lupain, upang kainin ang mga pananim na naihasik.”

“Manalangin ang aking mga anak, dahil darating ang Guro upang tanungin kayo kung ano ang nagawa ninyo sa mga talentong ibinigay Niya sa inyo. Ang Aking Puso ay wasak, Aking mga anak, dahil nakikita Ko ang napakaraming Grasya na nawala, dahil sa kasakiman at kasakiman.

Gaya ng sinabi ng Aking Banal na Anak na si Hesus: Hanapin muna ninyo ang Kaharian ng Diyos at ang lahat ay ibibigay sa inyo.”

“Mahal kong anak, William, naaalala mo ba itong ‘Amerikana ng Maraming Kulay’ — ito ay ibinigay sa iyo ng Isa sa Sinaunang Panahon. Malaki ang kahulugan nito. Ibinibigay Ko ito sa iyo muli bilang Aking Regalo sa iyo ngayong Pasko na maraming kahulugan.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.