Bumisita si Angel sa Fatima noong 1916

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Tatlong beses na nagpakita ang Anghel ng Portugal noong 1916 sa maliliit na pastol ng Fatima upang ihanda sila para sa mga pagpapakita ng Mahal na Ina noong 1917.

Itinuro niya sa kanila ang sumusunod na panalangin:

“Diyos ko, naniniwala ako, sinasamba ko, umaasa ako, at mahal kita!

Humihingi ako ng tawad sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo.”

Natutunan ko ang panalanging ito sa Sunday School. Ipinanganak ako sa Portugal, bumisita sa Fatima at nandayuhan sa USA, noong Hunyo 1976, sa edad na 21.

“Tanggapin at tanggapin nang may pagtitiis ang mga pagdurusa na ipapadala sa iyo ng Diyos,” rekomendasyon ng anghel sa mga bata. Inihahanda ng Diyos ang kanyang mga lingkod para sa mahahalagang banal na misyon sa pamamagitan ng pagdurusa.”

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.