Luz de Maria, Mayo 15, 2022

_________________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

MAYO 15, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal na anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Bilang Prinsipe ng Heavenly Legions, pinagpapala kita.

TINAWAG KO KAYO NA MANATILI SA PANALANGIN, KAISA SA ATING HARI AT PANGINOONG JESUCRISTO AT SA ATING REYNA AT INA NG HULING PANAHON.

Magpatuloy sa Pananampalataya at takot na masaktan ang Ating Hari at Panginoong Hesukristo. Takot na mabigo sa pag-ibig at pag-ibig sa kapwa. Takot na ang sariwang tubig na nagpapalusog sa kapatiran ay matuyo sa iyo.

Sa pamamagitan lamang ng pagtulong sa isa’t isa ay makakapagpatuloy kayo sa pagkakaisa ng tapat na Bayan, na nalalampasan ang mga kahirapan, na nagiging mas dakila sa lahat ng oras.

MAGTIPI NG PAGKAIN. MAGING MASUNOD AT PANATILIHAN ANG MGA PROBISYON.

Magiging mahirap ang pagkain sa buong mundo at ang sangkatauhan ay mahuhulog sa kawalan ng pag-asa. Magkaroon ng foresight. Ang mga gamot ay magkukulang: maging handa, at para dito ay natanggap mo mula sa Bahay ng Ama ang mga indikasyon na kailangang-kailangan para sa iyo upang labanan ang sakit sa pamamagitan ng bunga ng kalikasan. (1)

IKAW AY NASA MALAKING TRIBULASYON.

Panatilihin ang isang matatag na Pananampalataya upang hindi ka sumuko kapag ang pinakamalupit na pag-uusig ay dumating para sa tapat na Bayan.

Magpatuloy sa landas kung saan tinawag ka ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, nag-aalay ng penitensiya, panalangin, pag-amin sa mga kasalanang nagawa mo at pagpapakain sa iyong sarili ng Katawan at Dugo ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

Magpatotoo na kayo ay tunay na mga Kristiyano. Ang paghihintay para sa isang mahusay na tanda upang magbalik-loob ay maaaring humantong sa iyong mawala ang iyong kaligtasan. Mag-ingat!

HINDI MO MAISIP ANG DATING PAGDURUSA. WALA KAYONG IDEA KUNG ANO ANG DARATING.

Ang pulang buwan na ito ay nag-activate ng mga bulkan bago lumitaw. Ang pulang buwan na ito ay partikular na kumikilos sa mga bulkan, tectonic fault at mga tao.

Dapat kang manatili sa kapayapaan upang ang iyong espiritu ay hindi maabala at dapat kang mamuhay nang walang hinanakit (cf. Lev 19:18), kung hindi ay lalago ang huli. Kaya’t nananawagan ako sa iyo na magbalik-loob at huwag sayangin ang kasalukuyang sandali sa mga banal na bagay, dahil kung ilalaan mo ang iyong oras sa mga gawain ng Langit, ang Langit mismo ay magpaparami ng iyong oras.

Kung hindi ka mananalangin, hindi mo matatanggap ang bunga at ang masaganang mga grasya na ibinubuhos ng Banal na Espiritu (cf. Rom 5:5) sa mga nananalangin nang may puso.

ISANG MAHIRAP NA SANDALI NA DINADAAN MO; HINDI ITO MADALI – MAGING MABUTI, MAGING MABUTI. HUWAG KALIMUTAN NA TUMAWAG AKO SA IYO SA CONVERSION: KAILANGAN MO MAG-CONVERT.

Ipagdasal ang iyong mga kapatid na hindi naghahangad ng pagbabagong loob.

Ang mga demonyo ay nasa Earth, patuloy kang tinutukso. Dapat kang lumaban upang linisin ang iyong mga kaisipan at isipan at ilayo ang iyong sarili sa kasamaan.

IHANDA ANG MAAARI MO IHANDA; ANG NAtitira AY MADAMI, PERO IHANDA MO NA, BAGO HINDI MO KAYA DAHIL SA KAWALAN NG KAILANGAN.

Pinapanatili kitang alerto. Bilang Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, hindi ka dapat mag-alinlangan sa proteksyon ng mga Hukbo ng Langit, dahil kami ay ipinadala upang bantayan ang Bayan ng Diyos.

Mahal ka ng ating Reyna at Ina at palagi kang tinatakpan ng Kanyang Inang Mantle.

HUWAG MATAKUTAN NA INIBAYARAN: IKAW AY PROTEKTAHAN AT POprotektahan SA LAHAT NG PANAHON. HUWAG MAGTULONG SA IYONG PANANAMPALATAYA.

Pinagpapala kita ng pagpapalang taglay ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo sa Kanyang mga anak.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Basahin ang tungkol sa mga halamang gamot:

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARÍA

Mga kapatid:

Si San Miguel Arkanghel, tagapagtanggol ng Bayan ng Diyos, ay tumatawag sa atin na italaga kaagad sa pagbabagong-loob at muling iginiit sa atin ang panganib kung saan matatagpuan natin ang ating sarili bilang sangkatauhan dahil sa armadong labanan na umuunlad sa panahong ito. Ang salungatan na lilikha naman ng mga kakulangan sa pagkain at mga gamot, na humahantong sa bahagi ng Bayan ng Diyos na tanggapin ang pagiging selyado kapalit ng pagkuha ng kung ano ang kinakailangan para sa kaligtasan.

Kaya naman, hinihimok tayo ni San Miguel Arkanghel na huwag mawalan ng Pananampalataya at ipinaalala sa atin na ang Langit ay nagbigay sa atin ng mga indikasyon hinggil sa paggamit ng mga halamang gamot upang tulungan tayo sa mga sakit at salot at upang maging handa kapag walang gamot.

Ating dinggin ang mga Tawag ng Langit; magpakumbaba tayo.

Pagpalain natin ang ating mga kapatid.

Amen.

_________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.