Dukha sa Espiritu (Part 1)

______________________________________________________________

Ano ang kahulugan ng pagiging dukha sa espiritu na ang sinumang ganito ay mamanahin ang kaharian ng langit?

______________________________________________________________

Ang Dukha sa Espiritu ay pinakamahalaga sa espirituwalidad, dahil ang Kababaang-loob ay nag-uutos sa isang Kristiyano na ipamuhay ang Pananampalataya para sa Espirituwal na Paglago, at ang Banal na Espiritu ay nagbubuhos ng Kanyang mga Regalo sa mga maralita.

“Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako’y nagpapasalamat sa iyo, Oh Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol: Oo nga, Ama, sapagka’t gayon ang nakalugod sa iyong paningin.'” (Mateo 11:25,26)

Ang mapagpakumbaba ay nabubuhay sa mundo ngunit hindi sa mundo!

“Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.” (Mateo 5:3)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.