Pilipinas Na Naman! The Philippines Again!

______________________________________________________________

TITINGALA ANG IBANG BANSA SA PILIPINAS

THE PHILIPPINES WILL SURPRISE OTHER COUNTRIES

PITONG MALAKING BLESSINGS MATATANGGAP NG BANSANG ITO

THE COUNTRY WILL RECEIVE SEVEN GREAT BLESSINGS

______________________________________________________________

Prophet Sahdu has already said that the Lord has a good plan for the Philippines. And this he says over and over in his meetings. Beautiful prayers reserved for our dear people.

Sinabi na ni Prophet Sahdu na may magandang plano ang Panginoon sa Pilipinas. At itoy kanyang sinasabi ng paulit ulit sa kanyang mga pagpupulong. Mga magagandang panalangin na nakalaan para sa ating mahal na bayan.

______________________________________________________________

The Holy Spirit asked me to increase the frequency of my articles to the Philippines and to write them in Filipino. Then He asked me to translate the Dynamic Catholic Package to Filipino. The project is ongoing.

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na dagdagan ang dalas ng aking mga artikulo sa Pilipinas at isulat ang mga ito sa Filipino. Pagkatapos ay hiniling Niya sa akin na isalin ang Pakete ng Dynamic na Katoliko sa Filipino. Ang proyektong ay patuloy.

______________________________________________________________

This entry was posted in English, Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.