Pagkabukas-palad

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang kaligayahan mula sa pagkamakasarili ay panandalian at nakasalalay sa panlabas na mga pangyayari, ngunit ang kaligayahan mula sa pagkabukas-palad ay panloob na nakaugat sa Diyos.

Ang pagkabukas-palad ng Diyos at ang mga dakilang karakter sa ebanghelyo, halimbawa ang mga apostol at ang Birheng Maria, ay kahanga-hanga dahil iniuugnay ng mga ebanghelyo ang tagumpay ng pagkabukas-palad.

Ito ay pundamental sa Kristiyanismo, dahil sa pamamagitan ng pagkabukas-palad ay nagagawa natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Ang Diyos ay bukas-palad at nais na mamuhay tayong bukas-palad na nagtataguyod ng pangangasiwa at pag-ibig sa kapwa, habang ang mundo ay nagtataguyod ng pagmamay-ari at kayamanan. Ang Diyos ay kumikilos mula sa kasaganaan — kung ano ang mayroon tayo — at ang mundo mula sa kakulangan — kung ano ang kulang sa atin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.