Simbahan sa Krisis

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mahigit sa tatlumpung milyong Amerikano, higit sa 10% ng populasyon ng U.S., ay itinuturing ang kanilang sarili na mga dating Katoliko. Ang mga kabataang nasa hustong gulang ay nakakaalarmang inabandona ang Simbahan, mahigit 70% ng mga Amerikanong Katoliko ang hindi dumadalo sa Linggo ng Misa, at 17% lamang ang dumadalo tuwing Linggo.

Sa Estados Unidos, ang bilang ng mga Katolikong kasal ay kalunus-lunos na nabawasan, sa nakalipas na dalawampung taon ay nagsara tayo ng mahigit tatlong libong parokya at isang Katolikong paaralan tuwing apat na araw, at maraming parokya at diyosesis ang nasa malubhang problema sa pananalapi.

Ang aming pagpaplano sa pambansa at diocesan na antas ay nakatuon sa hamon ng isang lumiliit na Simbahan, tulad ng sa Europa. Inglatera ang maliwanag na liwanag sa Kanlurang Europa — Katolisismo ang nangingibabaw na relihiyon muli mula noong Haring Henry VIII at ang Repormasyon.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.