Walang katapusang Awa ni Kristo

______________________________________________________________

“Isa sa mga salaring nakapako ang nagpatuloy sa paglait sa kanya. Sinabi nito, “Hindi ba’t ikaw ang Cristo? Iligtas mo ang iyong sarili; iligtas mo rin kami.”  Ngunit sinaway siya ng isa, “Hindi ka ba natatakot sa Diyos gayong ikaw ay pinarurusahan din gaya niya? Tama lang tayong maparusahan sapagka’t dapat nating pagbayaran ang ating ginawa; ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama.”  At sinabi pa nito, “Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian.”  Sumagot si Jesus, “Tinitiyak ko sa iyo, ngayon di’y makakasama kita sa Paraiso.” (Lucas 23:39-43)

______________________________________________________________

Ang pag-uugali ng mga kriminal ay isang natatanging halimbawa ng pagtugon ng Sangkatauhan sa Walang-hanggang Awa ni Kristo, at ang artikulong Ina ni Kristo at Banal na Awa ay nagsasalaysay ng pagkumpirma ng Mahal na Maria sa Walang-hanggang Awa ni Kristo. Gayunpaman, tahasan Niyang binalaan si Sister Faustina, noong Pebrero 17, 1937, tungkol sa mga kahihinatnan ng ating pagtugon sa Kanyang Walang-hanggang Awa.

“Ang mga kaluluwa ay namamatay sa kabila ng Aking mapait na pagnanasa. Ibinibigay Ko sa kanila ang huling pag-asa ng kaligtasan; iyon ay, ang Pista ng Aking Awa. Kung hindi nila sasambahin ang Aking awa, sila ay mapapahamak nang walang hanggan, Kalihim ng Aking awa, sumulat, sabihin sa mga kaluluwa ang tungkol sa dakilang awa Kong ito, sapagkat ang kakila-kilabot na araw, ang araw ng Aking katarungan, ay malapit na.” (Diary 965)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.