Ina ni Kristo at Banal na Awa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Si Sister Faustina ang kalihim ni Kristo upang ipaalam ang Kanyang Banal na Awa sa mundo, at ang Kanyang Ina ay nagpakita kay Sister Faustina noong Marso 25, 1936, upang bigyang-diin ang Banal na Awa ni Kristo. Sinabi ng ating Ina sa Langit sa kalihim ni Cristo:

“Naku, gaano kalugud-lugod sa Diyos ang kaluluwa na tapat na sumusunod sa mga inspirasyon ng Kanyang biyaya! Ibinigay ko ang Tagapagligtas sa mundo; para sa iyo, kailangan mong magsalita sa mundo tungkol sa Kanyang dakilang awa at ihanda ang mundo para sa Ikalawang Pagparito Niya na darating, hindi bilang isang maawaing Tagapagligtas, kundi bilang isang makatarungang Hukom. Oh, kung gaano kakila-kilabot ang araw na iyon! Natukoy na ang araw ng hustisya, ang araw ng poot ng Diyos. Nanginginig ang mga anghel sa harap nito. Magsalita sa mga kaluluwa tungkol sa dakilang awa na ito habang ito pa ang panahon para sa [pagbibigay] ng awa. Kung tatahimik ka ngayon, sasagutin mo ang napakaraming kaluluwa sa kakila-kilabot na araw na iyon. Walang kinakatakutan. Maging tapat hanggang wakas. Nakikiramay ako sa iyo.” (Diary 635)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.