Ang Oras ng Awa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hiniling ni Kristo kay Sister Faustina na igalang ang oras ng Kanyang kamatayan.

“Ipapaalala Ko sa iyo, Aking anak, na sa tuwing naririnig mo ang orasan sa ikatlong oras, lubusan mong ilubog ang iyong sarili sa Aking awa, sambahin at niluluwalhati ito; tawagin ang pagiging makapangyarihan nito para sa buong mundo at lalo na para sa mga mahihirap na makasalanan; sapagkat sa sandaling iyon ang awa ay nabuksan nang malawak para sa bawat kaluluwa. Sa oras na ito maaari mong makuha ang lahat para sa iyong sarili at para sa iba para sa pagtatanong – ang awa ay nagtagumpay sa katarungan. Anak ko, sikapin mong gawin ang mga Istasyon ng Krus sa oras na ito, kung pinahihintulutan ito ng iyong mga tungkulin; at kung hindi mo magawa ang mga Istasyon ng Krus, pagkatapos ay tumuntong man lang sa kapilya at sambahin, sa Banal na Sakramento, ang Aking Puso, na puno ng awa; at kung hindi ka makahakbang sa kapilya, isawsaw doon sa panalangin kung saan ka nagkataon, kahit sa isang napakaikling sandali. Inaangkin Ko ang pagsamba para sa Aking awa mula sa bawat nilalang, ngunit higit sa lahat mula sa iyo, dahil sa iyo Ko ibinigay ang pinakamalalim na pagkaunawa sa misteryong ito.” (Diary 1572)

Ipinakita ni Kristo kay Sister Faustina ang ilang mga pagpipilian upang sambahin ang Kanyang Pasyon at Kamatayan sa Krus, kabilang ang Mga Istasyon ng Krus, ang pinakamataas na opsyon. Ilagay ang iyong sarili sa parehong balangkas ng pag-iisip ng mga Babaeng Galilean na sumama kay Hesus sa Kalbaryo.

At maraming babaing naroroon din ang nakatanaw mula sa malayo. Sumunod sila kay Jesus mula pa sa Galilea upang maglingkod sa kanya. (Mateo 25:55)

Kung kulang ang iyong oras, manalangin kay Hesus: Panginoon, sinasamba at niluluwalhati namin ang Iyong Awa sa Pasyon at Kamatayan para sa aming mga kasalanan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.