Hulyo 4, 2022

______________________________________________________________

Ang Ika-apat ng Hulyo, Araw ng Kalayaan, ay isang pampublikong holiday sa USA na ginugunita ang pagpapatibay ng Deklarasyon ng Kalayaan noong Hulyo 4, 1776.

______________________________________________________________

Ito ay isang buod ng artikulong Stern Warning to America habang ipinagdiriwang natin ang ating Araw ng Kalayaan. Ang Arkanghel Michael ay nagbigay ng babala noong Oktubre 2020.

“Isang Pandaigdigang Digmaan ang idineklara laban sa iyong bansa at sa iyong mga tao; laban sa Bill of Rights at sa Konstitusyon na binigyang-inspirasyon ng Ama Mismo mula sa mga Kaharian ng Langit. Inatasan ako ng Ama sa Langit bilang Michael the Archangel na ihatid ang mahigpit na babalang ito sa iyo.”

“Ikaw ay nasa ilalim ng pag-atake mula sa mga lugar at mga pamunuan sa pinakamadilim ng mga espirituwal na kaharian. Sa partikular sa sangkatauhan, ang iyong bansa ay pinili ni Satanas, at ang iba pang mga pangunahing demonyo ay pupuksain upang maisakatuparan ang layunin ng masama – ang pagkaalipin ng lahat. ng sangkatauhan sa ilalim ng kanyang kontrol.”

“Huwag kang magkamali! Kayo ay nasa huling labanan ng Mabuti laban sa Kasamaan. Ang masama ay nakikita nang malinaw ang masamang plano na dapat niyang isagawa, at marami sa inyo ang may panalangin na nakabuo ng pag-unawa upang makilala ang kasamaang ito mula sa mabuti at makilala ang satanas. mga alipores na nagtatangkang kontrolin ka.”

“Sa ngayon, dapat na mayroon ka nang kaunawaan upang makilala ang iyong mga pinuno na gumagawa ng gawain ng Diyos bilang kabaligtaran sa maraming mga demonyong pinuno na mga kampon ng masama. Ang mga pag-atake ng demonyo laban sa nasyonalidad at soberanya ng Estados Unidos ng Amerika ay na nagmumula sa loob – mula sa iyong sariling mga mamamayan na nanumpa ng kanilang katapatan sa masamang isa sa pamamagitan ng pagyakap sa anarkismo, Marxismo, sosyalismo, at komunismo – pati na rin mula sa labas ng iyong bansa sa pamamagitan ng mga diktadurang komunista at kanilang mga globalistang kasosyo na impiyerno na gustong gawin Ang kalooban ni Satanas sa pamamagitan ng kanilang pandaigdigang lihim at okultong mga lipunan, na marami sa mga ito ay nakilala mo na.”

“Yaong sa inyo na nagpapatuloy sa pagsuporta sa inyong mga pinuno, na nakahanay sa mga demonyong globalista na ito at sa kanilang Bagong Kaayusan sa Mundo ay inilalagay ang inyong walang hanggan at walang hanggang hinaharap sa malaking panganib. Dapat ninyong ihinto at itigil ang pagsuporta sa mga demonyong kampon na ito ngayon o ipagsapalaran ang walang hanggang kapahamakan. Maaari ko bang gawing mas malinaw at mas simple ang aking mahigpit na babala sa iyo?”

“Ito na ang iyong huling panawagan sa labanan. Kilalanin ang kahalagahan ng sandaling ito! Ginagawa ko bang ganap na malinaw ang aking sarili? Huwag mong ilihis o balewalain ang aking mga salita! Ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nakataya!”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.