Mga Propesiya na Matutupad

_______________________________________________________________

Christina Gallagher

_______________________________________________________________

Isang adaptasyon ng isang artikulo ni Martina Caffrey tungkol sa mga propesiya na matutupad na ibinigay sa kontemporaryong Irish na propetang si Christina Gallagher

Angkop na tingnan ang mga hula na hindi pa matutupad. Ang mga babala at propesiya na ito ay hindi ibinigay para takutin tayo kundi para malaman natin kung ano ang mangyayari sa mundo at bigyan tayo ng panahon na espirituwal na maghanda para sa mga pangyayaring ito. Ang mga ito ay ibinibigay din bilang mga babala na maaaring mapigilan o mabawasan sa pamamagitan ng ating pagtugon sa panalangin at pagsisisi. Ang mga ito ay pinahihintulutan na ihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birhen upang gisingin tayo mula sa ating espirituwal na pagtulog at hikayatin tayong kumilos upang pigilan sila sa pamamagitan ng pagbabalik sa Diyos at pagtawag sa Kanyang Awa. Pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang mga pangyayaring ito kung hindi tayo tutugon bilang isang paraan ng katarungan at paglilinis ng ating mga kasalanan bilang isang mapagmahal na Ama sa halip na isang galit at mapaghiganting Diyos. Bilang ating Ama, pinahihintulutan Niya tayong magdusa para ilapit tayo sa pagsisisi at awa habang dinidisiplina ng Ama ang Kanyang mga anak.

Noong 1993 nagbabala ang Mahal na Ina na magkakaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig kung ang mga tao ay hindi babalik sa Diyos at magsisi. Binalaan niya si Christina tungkol sa mga digmaan at labanan sa hinaharap na kinasasangkutan ng America, Russia at China kung hindi buksan ng mga tao ang kanilang mga puso at bumalik sa Diyos. Ipinakita kay Christina ang mga pangitain kung ano ang mangyayari kung sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig at makikita niya ang posibleng paggamit ng mga sandatang nuklear sa digmaang ito. Ang babala sa darating na digmaan sa mundo ay madalas na binabanggit sa mga mensahe sa loob ng 25 taon na sila ay ginawang publiko.

Nagbabala si Jesus sa mga kahihinatnan ng mga pagkilos na ito noong ika-29 ng Hulyo 2010 nang magsalita Siya sa mundo, lalo na sa Amerika, sa pamamagitan ni Christina. Sabi niya, “Sa lalong madaling panahon…ang mundo ay ilulubog sa itim na apostasiya na lalamunin ang mundo. Magkakaroon ng digmaan… Hindi nais ng Diyos na matakot ka. Ninanais niya ang iyong tugon… Ang mga kapangyarihan ng daigdig ay kumikilos, kumukuha sa mga puwersa ng kasamaan upang magdulot ng pagkawasak. Ang lahat ng transaksyon sa pamamagitan ng mga bangko at lahat ng serbisyo ng gobyerno sa buong mundo ay gagawing walang kapangyarihan… Ang mga ospital ay hindi gagana, ang pagkain ay magiging limitado… Maghanda ngayon.” Siya ay patuloy na nagbabala tungkol sa pagkawasak kung ang mga tao ay hindi babalik sa Kanya. Noong ika-15 ng Marso 2011, muling nagbabala si Jesus tungkol sa digmaan at pagkawasak na darating sa mundo dahil tinanggihan ng sangkatauhan ang Kanyang pag-ibig at awa.

Nagbabala si Jesus sa mga kahihinatnan ng mga pagkilos na ito noong ika-29 ng Hulyo 2010 nang magsalita Siya sa mundo, lalo na sa Amerika, sa pamamagitan ni Christina. Sabi niya, “Sa lalong madaling panahon…ang mundo ay ilulubog sa itim na apostasiya na lalamunin ang mundo. Magkakaroon ng digmaan… Hindi nais ng Diyos na matakot ka. Ninanais niya ang iyong tugon… Ang mga kapangyarihan ng daigdig ay kumikilos, kumukuha sa mga puwersa ng kasamaan upang magdulot ng pagkawasak. Ang lahat ng transaksyon sa pamamagitan ng mga bangko at lahat ng serbisyo ng gobyerno sa buong mundo ay gagawing walang kapangyarihan… Ang mga ospital ay hindi gagana, ang pagkain ay magiging limitado… Maghanda ngayon.” Siya ay patuloy na nagbabala tungkol sa pagkawasak kung ang mga tao ay hindi babalik sa Kanya. Noong ika-15 ng Marso 2011, muling nagbabala si Jesus tungkol sa digmaan at pagkawasak na darating sa mundo dahil tinanggihan ng sangkatauhan ang Kanyang pag-ibig at awa. Nagbabala Siya,

“ang iyong nasaksihan sa pagkamatay ng maraming anyo ng wildlife ay isang babala lamang ng kamatayang darating sa sangkatauhan bilang bunga ng kasalanan at pagtanggi sa Akin.” Pagkalipas ng ilang araw noong ika-18 ng Marso 2011, muling nagsalita si Jesus na nagbabala tungkol sa digmaan at labanan, “Ang kaguluhan na humahantong sa digmaan – sa ikatlong digmaang pandaigdig – ay nagdudulot sa Akin ng matinding sakit… Ang kahirapan ay susundan ng kaguluhan at digmaan sa bawat bansa… Ako ang Panginoon ngunit kailangan Ko itong pahintulutan sa Aking Katarungan dahil sa malaking kasalanan ng mundo.” Ang babalang ito ay ipinagpatuloy noong Oktubre 2012 nang muling magsalita si Hesus kay Christina, “Magkakaroon ng mga lindol, tagtuyot, sakit at kagutuman sa Amerika at sa buong mundo. Makinig, Aking mga tao, makinig at tumugon habang tinatawag Ko kayo dahil ang mas malala pang kaguluhan ay dumarating… Ang ikatlong digmaang pandaigdig ay malapit na sa inyo… Aking pinakamamahal na mga anak, kayong mga tumugon sa pamumuhay ayon sa Aking Salita, huwag kayong malungkot o natatakot. Ikaw ay nasa liwanag at kaligtasan ng Puso ng aking Ina kapag nangyari ito sa buong mundo.” Ang matitinding babalang ito na nagpapakita ng matatag ngunit maawaing Diyos ay ilan lamang sa mga babalang ibinigay kay Christina sa mga nakaraang taon. Gaya ng sinabi ni Hesus, hindi nila inilaan para malungkot o takutin tayo kundi para mas magkaroon tayo ng kamalayan sa mga panganib sa ating paligid at himukin tayong bumalik sa Diyos bago maging huli ang lahat dahil sa Diyos lamang tayo makakatagpo ng pag-ibig, awa at proteksyon.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.