Unang Propesiya laban sa Gog

_______________________________________________________________

Gog ay ang iniisip pangalan ng isang Russian lider na bumubuo ng isang malawak na koalisyon ng mga bansa, kabilang ang Russia at Iran, upang salakayin ang Israel. Russia ay ang dating Magog, at ako si Iran ay Persia. Ang napakalaking pagsalakay ay maaaring matupad kaagad dahil sa mga alalahanin ng geopolical alalahanin tungkol sa malungkot Russia at mga Bansang Arabo.

“Maghanda at maghanda, ikaw at ang kumpanya ay pinakilos para sa iyo, ngunit sa aking paglilingkod. Pagkaraan ng maraming araw tatawagin kayong makidigma; sa mga huling taon kayo ay magsasalakay ng isang lupain na nakaligtas sa espada — isang taong nagtipon mula sa maraming bansa pabalik sa matagal nang disyerto ng Israel, na inilabas mula sa mga bansa upang manirahan nang maayos. Kayo ay babangon na parang biglaang bagyo, na tinatakpan ang lupain na parang ulap, kayo at ang lahat ng inyong mga hukbo at ang maraming bansa.” (Ezekiel 38:7-9)

Tinukoy ni Ezekiel ang isang malaking hukbong invading Israel sa Ang Wakas ng mga Oras

“Sa gayon sabi ng Panginoong Diyos: Sa araw na yaon ay titigil ang inyong isipan, at lilinlangin ninyo ang masamang plano. Sasabihin ninyong, ‘Sasalakayin ko ang isang lupain ng mga bukas na nayon at sasalakayin ang payapang taong naninirahan sa seguridad—lahat sila ay nabubuhay nang walang mga pader ng lungsod, bar, o pintuan.'” (Ezekiel 38:10-11)

Nililinlang tayo ng Banal na Espiritu, ngunit nilito rin tayo.

“Sa gayon sinabi ng Panginoong Diyos: Tungkol sa inyo ay nagsalita ako sa mga unang pagkakataon sa pamamagitan ng aking mga tagapaglingkod, na mga propeta ng Israel, na nagpropesiya noong panahong iyon na hahayaan ko kayong salakayin sila. Ngunit sa araw na iyon, sinalakay ng araw na yaon ang lupain ng Israel — ang oracle ng Panginoong Diyos —ang aking pagngangalit ay mag-aalab sa aking galit, at sa aking pagkainggit, nang may nag-aapoy na poot, sumumpa ako sa araw na yaon na magkakaroon ng malakas na lindol sa lupain ng Israel.”  (Ezekiel 38:17-19)

Tutulutan ng Ama sa Langit ang pagsalakay ng Israel, at plano at sisalakayin ni Gog ang ayon kay Ezekiel.

“Aking isasagawa ang kahatulan sa kaniya: sakit at pagdanak ng dugo; pagbaha ng ulan at mga bato, apoy at asupre, uulan ko siya, sa kanyang mga hukbo at sa maraming bansa. Kaya’t ipapakita ko ang aking kadakilaan at kabanalan at ipaaalam ang aking sarili sa paningin ng maraming bansa. Pagkatapos ay malalaman nila na ako ang Panginoon.”  (Ezekiel 38:22-23)

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.