Talinghaga tungkol sa mga Talento

______________________________________________________________

ANG MABUTING BALITA “MATEO 25:14-30”

______________________________________________________________

14 Sapagka’t tulad sa isang tao, na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kaniyang sariling mga alipin, at ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari.

15 At ang isa’y binigyan niya ng limang talento, ang isa’y dalawa, at ang isa’y isa; sa bawa’t isa’y ayon sa kanikaniyang kaya; at siya’y yumaon sa kaniyang paglalakbay.

16 Ang tumanggap ng limang talento pagdaka’y yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya’y nakinabang ng lima pang talento.

17 Sa gayon ding paraan ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang ng ibang dalawa pa.

18 Datapuwa’t ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa, at itinago ang salapi ng kaniyang panginoon.

19 Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang panginoon ng mga aliping yaon, at nakipaghusay sa kanila.

20 At ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento, na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento: narito, ako’y nakinabang ng lima pang talento.

21 Sinabi sa kaniya ng kaniyang panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin: nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay; pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.

22 At lumapit naman ang tumanggap ng dalawang talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng dalawang talento: narito, ako’y nakinabang ng dalawa pang talento.

23 Sinabi sa kaniya ng kaniyang panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin: nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay; pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.

24 At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan;

25 At ako’y natakot, at ako’y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo: narito, nasa iyo ang iyong sarili.

26 Datapuwa’t sumagot ang kaniyang panginoon at sinabi sa kaniya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako’y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nagaani doon sa hindi ko sinabugan;

27 Gayon pala’y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi, at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang.

28 Alisin nga ninyo sa kaniya ang talento, at ibigay ninyo sa may sangpung talento.

29 Sapagka’t ang bawa’t mayroon ay bibigyan, at siya’y magkakaroon ng sagana: nguni’t ang wala, pati pa nang nasa kaniya ay aalisin sa kaniya.

30 At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin.

(MATEO 25:14-30)

______________________________________________________________

Ang talinghaga ay nagtuturo ng limang aralin:

1. Tagumpay resulta mula sa trabaho.

May misyon tayo na inaasahan ng Diyos na maisasakatuparan natin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Hari. Kailangan nating sikaping paluwalhatiin ang Diyos, isulong ang Kanyang Kaharian at paglingkuran ang karaniwang kabutihan.

2. Lagi tayong binibigyan ng Diyos ng lahat ng kailangan nating gawin para magawa ang ipinagawa niya sa atin.

Natutukso tayong maawa sa alipin na tumanggap lamang ng isang talento, ngunit binigyan siya ng higit pa sa sapat para matugunan ang mga inaasahan ng panginoon.

3. Hindi lahat tayo ay nilikhang pantay-pantay.

Ang talinghaga ay nagpapakita ng pagkakapantay-pantay, dahil kailangan din ng mas maraming gawain para sa limang talento ng limang talento na nagbubunga ng limang talento tulad ng ginagawa ng dalawang talento para makabuo ng dalawa pang talento.

4. Nagtatrabaho tayo para sa Panginoon, hindi sa ating makasariling mga layunin.

Dapat nating i-maximize ang paggamit ng ating mga talento hindi para sa ating makasariling mga layunin, kundi para igalang ang Diyos. Ang mundo ay malinaw, at mahirap ang gawain dahil ang sumpa ng kasalanan, ngunit dapat tayong magalak at masiyahan gamit ang ating mga talento upang igalang ang Diyos.

5. Pananagutin tayo. 

Ang talinghaga ay tungkol sa kung paano natin ginagamit ang ating gawain upang gampanan ang ating tungkulin sa lupa. Ang hindi tapat na katiwala ay sinayang ng pagkakataon, kaya hinatulan siya ng masasama at tamad. Tayo ang mananagot sa ginagawa natin para sa Diyos sa ibinigay sa atin, at balang-araw pananagutan natin ito.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.