Ang Genius ng Katolisismo

________________________________________________________________

Isinilang si Hesus upang iligtas at turuan tayo ng bagong pamumuhay. Tinatawag tayo ng Diyos na kabanalan at bawat pangyayari sa ating buhay ay isang pagkakataong mahalin ang Diyos at ang kapwa.

Inihahayag sa atin ng Katolisismo ang tunay na kahulugan at layunin ng buhay — ang kaugnayan ng ating mga kaganapan sa araw-araw at ng paanyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Simbahan. Binibigyang-diin nito na ang paglago sa kabanalan ang pinakamainam na hangarin. Mahalagang gawin ang kaugnayan ng mga ordinaryong aktibidad at pangarap ng Diyos para sa atin. Ito ay ang genius ng Katolisismo!

Ang kultura ngayon ay kulang sa pangitain para sa sangkatauhan, dahil nabubuhay tayo sa isang lipunang consumer at natutupok nito. Nasaan ang ating buhay at saan tayo tinatawag ng Diyos? Ang mundo ay humahantong sa pagkalito at kaguluhan, samantalang ang Katolisismo ay umaakay sa atin tungo sa kagalakan, kaayusan, kalinawan, at makabuluhang pamumuhay.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.