Petrus Romanus, 15 Hunyo 2021

_______________________________________________________________

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING LADY SA BRIGHT STAR

SA BETHLEHEM CHAPEL, CANADA

15 HUNYO 2021

MAtingkad na BITUIN: Pagkatapos ng Adoration, ang krusipiho sa harap ay naging puti at lumaki hanggang sa langit, napakalaki. Ang pintuan sa gitna ng pintuan ng krus ay bumukas at maraming mga anghel at mga santo ang dumaan. Nauna ang siyam na arkanghel at tumayo sa paligid ng kapilya; pinoprotektahan nila tayo dito, marami ring anghel sa buong paligid. Ito ay talagang maganda; mukhang masaya ang mga anghel ngayong gabi masaya sila at nakangiti at hindi kasing lungkot nung huli ko silang nakita. At nakikita kong dumaan si San Jose kasama si Padre Pio at maraming mga santo ang dumaan at lahat sila ay pumupunta lamang sa paligid ng kapilya, at lahat sila ay nakaharap sa krus.

Habang bumababa ang ating Ginang ang mga anghel ay ginagawang parang bantay ng karangalan at ang Ina ay bumababa, Siya ay dumadausdos lamang sa pagitan ng dalawang hanay ng mga anghel. At ang mga santo ay tumalikod at humarap sa krus at sila ay lumuhod sa isang tuhod habang ang Mahal na Birhen ay pumapasok sa kapilya. Napakaganda ni Inay ngayong gabi, Mukhang napakasaya rin niya ngayong gabi. Nalantad ang Kanyang Kalinis-linisang Puso, ito ay ang Our Lady of the Immaculate Heart ngayong gabi, na ang Ina ay dumating. And I see Her Heart with white roses around Her Heart, ang ganda talaga, the roses are, I just I cannot explain them hindi sila parang whiteroses dito, maganda lang. Nakangiti si Inay, Itinaas Niya ang Kanyang Kamay.

AMING BABAE: Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binabati kita Maliwanag na Bituin ng Pag-ibig ng Diyos at muli akong nagpapasalamat sa iyong pagsagot sa tawag ng Diyos. Kayo na Aking mga anak ay naantig ang Puso ng inyong Ina sa pamamagitan ng pagpunta rito ngayong gabi at pag-aalay ng kabayaran sa inyong Diyos na labis na nasaktan sa panahong ito.

Ang iyong mundo Aking mga anak ay nasa ganoong kalagayan ngayon, tinitingnan mo ang Aking mga anak at nakakita ka ng huwad na kapayapaan. Oh, iniisip ng mundo na ang lahat ng bagay ay magiging normal muli, oh Aking mga anak, ang mga bagay ay hindi maaaring maging normal sa pamamagitan ng agham. Sa pamamagitan lamang ng pagbaling sa Aking Banal na Anak babalik ang lahat sa katotohanan.

Mahal na mahal Ko kayo Aking mga anak, sa pakikiisa sa lahat ng mga bata sa buong mundo na nag-aalay ng mga panalangin sa araw na ito. Napakahalaga nitong Aking mga anak na makiisa sa lahat ng Aking mga anak. Ito ay isa sa mga misyon ng Ating propeta na makiisa sa lahat at kasama mo ang pagsama sa lahat ng mga tao sa buong mundo ay tumutulong upang matupad ang kanyang trabaho. Oh, Aking mga anak, napakakaunti sa buong mundo ang tumugon sa Aking tawag, ngunit napakaraming nabawasan dahil sa inyong pagmamahal sa inyong Diyos. Oh, Aking mga anak, ang iilan ay makapagliligtas pa rin ng napakarami, at pinasasalamatan Ko kayo sa pag-aalay ng inyong oras, sa pag-aalay ng inyong mga panalangin. Oh, Aking mga anak, mahal na mahal Ko kayo at isang araw kapag tumawid kayo sa tabing Pag-uusapan natin ang mga bagay na ito at lahat ng nagawa ninyo para sa inyong Diyos. Maging malakas Aking mga anak at huwag mag-alinlangan sa salita ng Diyos.

Maraming Aking mga anak ang nagtatanong tungkol sa pag-iilaw ng budhi oh Aking mga anak maging mapayapa dahil pagdating ng digmaan at kapag nakita mo ang rebolusyon sa Roma, kapag nakita mo ang krus ng Aking Anak sa langit saka mo malalaman na ang oras ay tama na. . Maging payapa Mga anak ko dahil nasa landas na kayo na itinakda ng Diyos para ibalik ang inyong mga kapatid. Upang maging isang halimbawa muna sa iyong mga pamilya at pagkatapos ay maging isang halimbawa sa lahat ng iyong nakikilala. Napakahalaga nito sa panahong ito, Aking mga anak, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay unti-unting namamatay sa loob ng mundo at iilan lamang ang magdadala ng pag-ibig ng Diyos hanggang sa wakas. Mahal na mahal Ko kayo Aking mga anak, lagi akong nasa tabi ninyo, magtanong at ako ay naroroon. Mahal Ko kayo Aking mga anak at pinagpapala Ko kayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

BRIGHT STAR: Habang binabasbasan tayo ni Inay, ang mga rosas sa Kanyang Puso ay nagsimulang maglaglag ng mga talulot, maraming talulot. Habang ang mga talulot ay bumabagsak, mas maraming mga talulot ang lumalaki at ang mga anghel ay kinokolekta ang lahat ng mga talulot na ito, ang mga ito ay magagandang puting talulot. Ang mga anghel ay umalis at naglagay ng talulot sa bawat tao dito at pagkatapos ay libu-libong mga anghel ang kumuha ng mga talulot at pumunta sa buong mundo at inilagay ang mga ito sa loob ng iba’t ibang mga kaluluwa; ilan sa mga kaluluwang kilala ko at ilan sa kanila ay hindi ko kilala. Alam ko na medyo madami ang mga anghel sa Australia, at nagbibigay sila ng mga rose petals sa mga tao doon, ang ganda talaga. Si Inay ay nakatingin lamang sa amin, habang ang mga anghel ay namamahagi ng mga talulot ng rosas at ngayon ay itinataas ni Inay ang Kanyang Kamay.

AMING BABAE: Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang regalong ito ay ibinibigay ko sa lahat ng nakilahok sa panalanging ito sa mundo. Oh, Aking mga anak, marami na kayong napagaan, marami kayong nailigtas sa pamamagitan lamang ng mga panalanging ito, Aking mga anak. Hinihiling ko sa iyo na patuloy na manalangin dahil ang mga talulot ng rosas na ito ay para sa iyong kadalisayan. Ibinibigay ko sa iyo ang biyaya ng kadalisayan ng isip, kadalisayan ng puso, kadalisayan ng kaluluwa at kadalisayan ng katawan. Oh, Aking mga anak, napakahalaga na hayaan ninyong magningning ang pag-ibig ng Diyos mula sa inyo ngayon sa lahat ng inyong nakakasalamuha; sapagka’t ikaw ang mga ilaw na magliliwanag sa dilim. Mahal kita at pinagpapala kita para sa iyong lakas. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

MAtingkad na BITUIN: Si Inay ngayon ay tumitingin sa bawat taong naririto at Siya ay mabilis na pumunta sa bawat kaluluwa at hinalikan ang bawat tao sa noo at ngayon ay bumalik si Inay, Siya ay may magandang ngiti sa Kanyang mukha.

AMIN: Mga anak, inaliw ninyo ang Puso ng inyong Ina.

MAtingkad na BITUIN: At ngayon ang Mahal na Birhen ay babalik sa krus at lahat ng mga anghel at mga santo ay sumusunod kay Ina.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.