Pagsilang ni Jesucristo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

IBINABAHAGI SA ATIN NG ATING MAHAL NA INA SA PAMAMAGITAN NG LUZ DE MARÍA ANG ISANG BAGONG PAGHAHAYAG KUNG SAAN NAUUNAWAAN NATIN ANG DAKILANG HIWAGA NG PAGSILANG NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO.

Disyembre 24, 2017

______________________________________________________________

Mahal kong anak na babae, ang katotohanan na ang Aking Anak na lalaki ay isinilang sa gayong abang kalagayan ay hindi nagkataon lamang, kundi ang disposisyon ng Amang Walang Hanggan upang mula sa unang sandali ay maunawaan ng Sangkatauhan na pumasok sa espirituwal na buhay at malugod na tanggapin ang mga turo ng Aking Anak kailangan nilang alisin ang tali ng lahat na nagpapanatili sa kanila na nakatali sa maling personal na paniniwala, sa ego na nananatiling malakas sa tao, sa kahangalan ng tao at mapagpakumbabang tingnan ang kanilang sarili at kilalanin kung ano ang dapat nilang iwanan at kung ano ang dapat nilang kunin upang magkaisa sa Aking anak.

Hinihiling ko na ang bawat araw ay maging ganito, na makilala ng tao ng Diyos na ang Pag ibig ay dapat mangibabaw sa buhay at tandaan na kung walang pag ibig tayo ay walang kabuluhan.

Hindi kami naglakbay nang mag isa, kundi kasama ang mga tagapagtanggol na ipinadala ng Diyos Ama upang samahan kami sa daan at bago pumasok sa kuwadra na iyon, naroon na ang mga Anghel, masaya, naghihintay sa aming pasukan. ANG KUWADRA, ANG ABANG LUGAR NA IYON, AY ANG MALAKING PALASYO KUNG SAAN DAPAT ISILANG ANG ANAK NG DIYOS.

Ang mga Anghel ng Diyos Ama ay naging nakikita ng ating mga mata at si Jose, na hinahangaan ng gayong kadakilaan, ay naunawaan na higit pa sa isang palasyo tayo ay nasa pinakamagandang lugar na maaaring umiral sa Lupa. Nagmadali Kami upang linisin ang lugar at tinulungan ng mga Anghel ng Diyos ang Aking asawa na si Joseph, at ang lugar, na may walang kapintasan na kalinisan, ay inayos para sa pagsilang ng Aking Anak, na nauna nang ipinahayag sa Akin. Ang mga Anghel pabango na may selestiyal aromas tulad ng isang mahusay na palasyo. Ako ay inihayag ang kapanganakan at hinihigop sa Aking Tiyan, kung saan ang Banal na Pag ibig ay maabot ang Sangkatauhan, penetrated sa tulad ng isang hindi maunawaan Misteryo.

Ang lamig ng gabi ay nagpabilis sa akin, Ang aking asawa na si Joseph ay nagsindi ng apoy at hiniling Ko sa kanya na magpahinga at si Jose, na pumapasok sa isang panaginip na isang ecstasy, ay nanood kung ano ang nangyari sa Banal na kapanganakan.

Ako ay dinala ng Paglikha at Ako ay napuno ng mas dakilang mga portents na pinuno ang Aking Puso, Aking Isip, Aking Pag iisip, Aking Dahilan, Aking Kaluluwa at Aking Espiritu upang salubungin ang “Mga Banal na Misteryo” na hindi pa naihayag sa akin noon. Ako ay kinuha sa malalim na Divine Ecstasy upang tumingin sa Mukha ng Diyos at napuno ng Banal na Agham, Prudence, Banal na Pag asa, Pag ibig at Banal na Pag unawa…

Napayuko sa Amang Walang Hanggan natanggap ko ang Kanyang dakilang pagpapala at sa gayon ay Kataas-taasang Kamahalan.  Hinawakan Niya ang mga kamay ko at natanggap ko ang lahat ng tagubilin para sa pagpapalaki ng Sino ang magiging Tagapagligtas ng Sangkatauhan. Ang Aking mukha ay nagningning ng Banal na Liwanag na sinasalamin ng Ama sa Akin, na may kamalayan sa nangyayari, sa ganap na paggamit ng Aking mga Pandama, Siya ay tumingin sa akin na nagbago bago ang Unfathomable Presence na ito.

Sa ilang sandali naramdaman ko ang Aking Anak na gumagalaw sa aking sinapupunan nang may lakas, na handa na upang ipanganak at ma enrapture ng Banal na Espiritu, nakita ko na siya ay nagpapalaya mula sa cloister na iyon na ginawa ng Diyos na Tao, nang walang anumang sakit. Ang Pag ibig ng Aking sinapupunan ay pinag isa ng Banal na Espiritu at sa isang kabuuang donasyon, hindi sumasalungat sa anumang paglaban sa Banal na Kalooban, na may ganap na disposisyon at pagiging tulad ng kristal sa liwanag, ay ipinanganak ang “Bugtong na Anak ng Ama”, sa pamamagitan ng Paggawa at Biyaya ng Banal na Espiritu, na iningatan ang Aking Virginal State, ang lahat ay isang Himala ng Pag ibig.

Tumingin ako sa San Miguel at kay San Rafael at adored nila ang Aking Anak, nagbagong anyo, mas maganda at effulgent kaysa sa araw. Ang Kanyang Balat, lubos na nalinis, ay nagliwanag ng gayong Kadalisayan, na ang Liwanag ng Kanyang Banal na Katawan ay umalis sa lugar. Ang Aking Anak ay ibinigay sa akin sa pamamagitan ng mga kamay nina San Miguel at San Gabriel, at sa sandaling iyon, isang Banal na Colloquium ang nangyari sa pagitan ng dalawa: ANG AKING ANAK AT AKO AY NAGKAISA AT GUSTO NIYA ANG TUNAY NA PAG IBIG AT GUSTO KO ANG KANYANG INA IPINAHAYAG: ANG AKING MINAMAHAL PARA SA AKIN AT AKO PARA SA AKING MINAMAHAL…

PUMAPASOK TAYO SA ISANG INTIMATE COLLOQUIUM, AT KASAMA ANG LAHAT NG AKING MATERNAL TERNURE, NAKATINGIN SA MGA MAPAGPALANG MATA NA IYON, MAHALIN SIYA SA BANAL NA KALOOBAN MULA SA PESEBRE HANGGANG SA KRUS.

Nang lisanin ko ang estadong iyon, tinawag ko si Joseph at siya, nakatingin sa Bata, ay tumulo ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, naroon ang hinihintay ko, isinuko ko siya sa mga bisig ni Joseph at sa lubos na pagpipitagan ay mahal ko siya nang walang hanggan.

ANG MAPAGPAKUMBABA AY DUMATING UPANG SAMBAHIN ANG AKING ANAK DAHIL SA MAPAGPAKUMBABA AY ANG KAHARIAN.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.