Bagong Salot: Kamatayan ng Kabataan

______________________________________________________________

San Miguel Arkanghel

May bagong SALOT na darating, kabataan ang unang magdurusa

______________________________________________________________

Pinatigas ng mga tao ang kanilang mga puso: nalulugod sila sa mga kalapastanganan, mga maling pananampalataya, mga krimen, mga insulto, mga kasuklam-suklam at iba pang mga kasalanan kung saan sila ay seryosong nakakasakit sa Kabanal-banalang Trinidad at sa Aming Reyna at Ina ng Langit at Lupa.

MADALING MABIBIKSI NG MGA BAGONG PAGBABAGO SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO ANG MGA NAKAKAKALOOB SA PANGANDAMANG KALAYAAN, NA NAHIYA SA LABAS NG TUNAY NA DOKTRINA, kung saan nagtatago ang kabuktutan ng Diyablo, na nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi sa mga magkakapatid.

ANG BATAS NG DIYOS AY NAPALITAN NA ng mga konseptong napakatao, na iniayon sa mga grupong may ugat sa mga piling tao na namamahala sa mundo, na may layuning lumikha ng Schism sa loob ng Simbahan. Kapag malayo sa Banal na Pag-ibig at sa Pag-ibig ng Ating Reyna at Ina, ang mga tao ay walang pagtatanggol na nahaharap sa mga pana ng kasamaan, tinutukso sila upang sila ay mahulog.

Yaong mga maligamgam ay hindi makikilala ang mabuti sa masama sa darating na mga krisis ng Pananampalataya. KAYA MAAGAD NA MAMAMAGITAN SA PANALANGIN PARA SA ISA’T ISA, HINDI NAHULOG SA KAWALAN NG PAG-ASA NA NAKAKAPARALISIS SA INYO, KUNDI SA KAbaligtaran, PANATILIHING KAPAYAPAAN UPANG ANG IYONG MGA SUPLICATION AY MAGING BALM NA UMAABOT SA MGA NANGANGAILANGAN NG PAGBABAGO.

Ang sangkatauhan ay hindi nakikinig o nakakakita; hindi ito natatakot kung ano ang nararanasan nito sa sandaling ito, o kung ano ang darating, hindi ito tinatanggap nang may kaukulang kaseryosohan.

______________________________________________________________

“Kapag malayo sa Banal na Pag-ibig at sa Pag-ibig ng Ating Reyna at Ina, ang mga tao ay walang kalaban-laban na nahaharap sa mga pana ng kasamaan, tinutukso sila upang sila ay mahulog.” Si Satanas ay napakatalino na nahihigitan ang bawat tao sa katalinuhan maliban sa nagkatawang-tao na Kristo, ngunit kapag dinala natin ang Banal na Trinidad at ang Mahal na Ina sa ating buhay, maaari nating madaig si Satanas, ang Antikristo, at anumang demonyo. Napagtanto na si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay kasalukuyang napakaaktibo upang mapakinabangan ang bilang ng mga biktima na kanilang dinadala sa Impiyerno. Ang Kabataan ay Naninirahan sa Impiyerno dahil hindi sila humingi ng banal na tulong at nabiktima ng mga patibong ni Satanas!

Nang sumulyap ako sa video, naisip ko na “isang bagong salot ang papatay sa mga bata at mga sanggol.” Hindi, ang ating mga kabataan ay mahina sa kasamaan at panggigipit ng mga kasamahan. Ipagdasal ang mga maligamgam na kabataan na nahaharap sa maraming kasamaan. Kailangan nilang magsabi ng ‘hindi’ sa droga . . . mga mandurumog at si Satanas.

______________________________________________________________

This entry was posted in Default. Bookmark the permalink.