Tinatalakay ng Langit ang Hindi Banal na Trinidad

______________________________________________________________

Setyembre 30, 2021

Sabi ni Hesus.

Aking mga tapat, maging mapagbantay sa mga oras, dahil ang hindi kilalang oras ng aking pagbabalik, ay malapit na sa inyo. Tinatawag kita sa kadalisayan ng puso. Magpakabanal inyong sarili sa pamamagitan ng pagsisisi at pumailalim sa aking naglilinis na bukal ng awa, na ibinubuhos para sa inyo. Isang dalisay na puso lamang ang makapasok sa Langit. Magtago kayo sa loob ng Sagradong Puso ko. Ang madilim na kaharian ng halimaw ay naitayo na. Ang di-banal na trinidad ay nagising at napakaaktibo sa masamang henerasyong ito. Ang kanilang mga plano ay malapit nang matapos, at ang anak ng kapahamakan ay malapit nang mahayag. Manood at manalangin. Nais kong walang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaligtasan. Ang aking awa ay para sa lahat. Ganito ang sabi ng Panginoon.

Sabi ng ating Mahal na Ina.

Tinatawag kita na manalangin nang taimtim, para sa mga hindi nakakakilala sa aking Anak. Ang panalangin ay mahalaga sa mga huling sandali na ito. Lumapit sa akin at sa aking Anak. Ito ang oras ng kasamaan para kumilos. Manatiling nakatago sa loob ng larangan ng proteksyon na ibinibigay ng Sacred Heart ng aking Anak. Sa labas nito ay tanging paghihirap at kalungkutan, at espirituwal na kamatayan. Bawat araw ay lumalalim, habang ang masamang henerasyong ito ay naghahanda para sa pagdating ng Antikristo. Ang iyong mga araw ay kakaunti sa bilang. Ang matagumpay na tagumpay ng Aking Anak ay malapit na. Panatilihin ang aking Rosaryo ng Liwanag sa iyo, sa lahat ng oras, upang itakwil ang kasamaan, at idirekta ang iyong mga hakbang patungo sa aking Anak. Idasal ang aking Rosaryo ng Liwanag, pinag-iisipan ang mga misteryo nito, na nagpapahintulot sa bawat dekada na ilapit ka sa aking Anak. Itinuturo ko ang daan, sa iyong kaligtasan. Laging alalahanin ang aking mga pangako, at hayaan ang iyong mga panalangin ay walang tigil. Kaya, sabi ng iyong mapagmahal na Ina.

______________________________________________________________

“Ang hindi banal na trinidad ay napaka-aktibo sa gitna ng masamang henerasyong ito.” Ang hindi banal na trinidad ay binubuo ni Satanas, ang Antikristo at ang Huwad na Propeta. Ang Antikristo ay nasa Roma na.

Si Satanas ay masyadong matalino at matalino, higit pa sa sinumang tao, kaya upang madaig siya kailangan nating umasa sa Diyos. Mangako sa Espirituwal na Paglago.

______________________________________________________________

This entry was posted in Default, Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.