Mga Biktima ni Satanas

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Maraming disipulo si Satanas at lalago ang kasamaan habang papalapit si Ikalawang Pagparito ni Kristo, dahil si Satanas at Ang Antikristo ay hihikayat ng maraming tao sa Impiyerno.

Maraming Kristiyano ang susunod sa Ang Antikristo dahil binabalewala nila Ang Dakilang Digmaang Espirituwal sa Ang Katapusan ng Mga Panahon.

_____________________________________________________________


This entry was posted in Default. Bookmark the permalink.

1 Response to Mga Biktima ni Satanas

  1. Pingback: Pakete laban kay Satanas | Manuel Silveira

Comments are closed.