Interpretasyon ng Mga Dila

______________________________________________________________

Interpretation of Tongues | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)

Sa pagsamba sa publiko, maaaring magpropesiya ang isang tao sa ibang wika, at maaaring ipaliwanag ng ilang tao ang salita ng Diyos upang maunawaan ng grupo ang salita. Ang interpretasyon ng mga dila ay isa pang karisma.

Interpretasyon ng Mga Dila mga pandagdag ang karisma ang karisma Mga Dila, sapagkat ang Banal na Espiritu ay nagbibigay-kakayahan sa isang taong kasama ng Interpretasyon ng Mga Dila sapagkat ang Banal na Espiritu ay nagbibigay-daan sa taong karisma upang bigyang-kahulugan ang mga wika sa isang wika na kilala sa pamamagitan ng grupo. Ang interpretasyon ng mga wika ay isa pang karisma.

Dapat nating ipagdasal na magkaroon tayo ng alinlangan ang karisma Mga Dila at Interpretasyon ng Mga Dila.

______________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.